.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Соціальна робота з різними групами клієнтівЋплатить
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ    6
1.1. Поняття соціальної роботи    6
1.2. Сутність та завдання соціальної роботи як науки    13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ В УКРАЇНІ    18
2.1. Соціальна робота з жінками та сім’єю    18
2.2. Соціальна робота з молоддю    21
2.3. Соціальна робота з людьми похилого віку    25
2.4. Соціальна робота з інвалідами    28
ВИСНОВКИ    35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    38 
ВСТУП

Соціальна робота є і повинна бути усвідомлена як один із значущих чинників прогресивного розвитку людини і суспільства. Без належного розвитку соціальної роботи становлення соціальної держави, якою є Україна, може стати, щонайменше, проблематичним. Будучи особливим видом соціальної діяльності, вона сприяє створенню простору основних напрямків життєдіяльності людей. Тому як вид діяльності людини і суспільства, результатом якої в широкому сенсі має стати формування системи взаємодії, людини і суспільства з приводу соціальності людини, вона призначена для надання сприяння людям в інтеграції в суспільство з оптимальною якістю. Але для цього соціальна робота в науковій та суспільній свідомості повинна ствердитися як об’єктивно необхідна діяльність високої соціальної значущості.
Актуальність дослідження. Соціальна робота як професія в нашій країні в даний час розвивається в специфічних соціально-економічних, культурних та духовно-моральних умовах. В області практики та освіти в соціальній роботі досягнуті певні успіхи. Проте рівень, її наукового самовизначення поки ще не відповідає її місцю і ролі в суспільстві, внаслідок чого процес її самоідентифікації не завершений.
Соціальна робота досліджується як в Україні, так і за кордоном. Але дослідження в основному містять у собі опис, обґрунтування і закріплення досвіду існуючої практики, яка сприймається як єдино можлива. Передбачається, що з плином часу, зміною соціально-економічних умов і відносин, розвитком науки і техніки вона буде вдосконалюватися, залишаючись у той же час змістовно незмінною.
У громадській і професійній свідомості соціальна робота поки не завоювала високого статусу. Головна причина полягає в тому, що теоретичні та практичні аспекти соціальної роботи досліджуються і розвиваються найчастіше на основі приватно-наукових підходах, що використовуються в системі соціальної роботи та описують сторони її різноманітної практики, що й обумовлює наявність безлічі «теорій» соціальної роботи. Це не дозволяє проаналізувати соціальну роботу у всій її повноті.
Проблему соціальної роботи з різними групами клієнтів досліджували такі вчені, як Антонова В.Л., Бех В.Л., Бойко А.М., Іванова І.Б., Грига І.М., Папська А.І., Кравченко P.І., Мигович І.І., Седнєв В.В., Тюптя Л.Т. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці соціальної роботи з різними групами клієнтів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати поняття соціальної роботи;
2.    Узагальнити інформацію про сутність та завдання соціальної роботи як науки;
3.    Дослідити соціальну роботу з жінками та сім’єю, з молоддю, з людьми похилого віку та з інвалідами.
Об’єктом дослідження є соціальна діяльність як умова і спосіб буття людини і суспільства.
    Предметом дослідження є соціальна робота як специфічний вид діяльності суспільства.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про соціальну роботу з різними групами клієнтів. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 
Ћплатить