.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз ринку грошей УкраїниЋплатить

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І.  Поняття та особливості функціонування ринку грошей…..5
1.1. Ринок грошей, як складова грошового ринку ринку………………..5
1.2. Структура і суть ринку грошей, об’єкти і суб’єкти………………….10
1.3. Характеристика облікового та міжбанківського ринків…………....17
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз ринку грошей України…………………………………25
2.1.  Аналіз грошового обігу України……………………………………….25
2.2. Міжбанківський ринок депозитів та кредитів………………………..30
2.3.  Загальні тенденції розвитку ринку грошей України…………….….35
Розділ Ш.  Проблеми функціонування та перспективи розвитку ринку грошей Україн…………………………………………………………………41
3.1. Світовий досвід розвитку ринку грошей………………………………41
3.2. Стратегія розвитку грошового ринку в Україні………………….…..46
3.3. Перспективи  використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку…………………………………………………………….….…51
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..…...55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..…..…59
ДОДАТКИ


ВСТУП
          Як відомо, ринок у найпростішому розумінні – це система економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів. Він представляє сукупність товарного і грошового обороту.
           У функціональному розумінні сучасний ринок – поняття більш глибоке, комплексне і представляє систему ринків, серед яких найважливіша роль належить грошовому (фінансовому) ринку.
             Ринок грошей є його складовою, він є найбільш реальним індикатором кон'юнктури грошового ринку взагалі і слугує базою формування процентної політики в країні.      Ринок грошей характерний тим, що він дуже чутливий до будь-яких змін в економіці та у фінансовій сфері. Тому попит і пропозиція тут надто мінливі, а процент як ціна грошей часто змінюється під їх впливом.
Ринок грошей - частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб.
           Ринок грошей  складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів.
          Інтернаціоналізація суспільно-економічного життя, перехід до відкритої економіки сприяють приєднанню України до світового господарства, її входженню в світовий економічний простір. Поряд з інтернаціоналізацією відбувається збільшення міжнародних потоків товарів, послуг, капіталів і особливо грошей.
         Ринок грошей – це ринок, який опосередковує розподіл грошових коштів серед учасників економічних відносин. За його допомогою мобілізуються вільні фінансові ресурси і спрямовуються до тих, хто може більш ефективно використати дані кошти. Це сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності економіки в цілому, а й поліпшенню економічного добробуту кожного члена суспільства. На ринку відбувається пошук засобів для розвитку сфер виробництва та послуг. Головна роль  ринку  грошей у сучасній економічній системі полягає в акумуляції заощаджень економічних агентів і використання цих коштів для створення нового капіталу. В цьому і полягає актуальність дослідження.
         Обєктом кваліфікаційної роботи є ринок грошей,  предметом – зміст та структура ринку грошей.
        Метою моєї роботи є дослідження та аналіз ринку грошей.
Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані наступні завдання:
– дослідити поняття та особливості функціонування ринку грошей;
– здійснити аналіз  ринку  грошей України в ракурсі обертання його основних інструментів;
– визначити недоліки в діяльності ринку грошей України та запропонувати можливі шляхи їх усунення.
      Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження були діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та нормативні акти владних структур держави, фундаментальні наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених Використані такі методи дослідження: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків), монографічний, розрахунково-конструктивний та порівняння , економіко-статистичний, статистичних групувань, середніх величин.

Ћплатить