.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вживання англіцизмів у текстах сучасних німецьких зміЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ    5
1.1. Поняття та механізм лексико-семантичного запозичення    5
1.2. Процес запозичення англіцизмів в німецьку мову    11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ЗМІ    17
2.1. Інтернет ЗМІ як джерело розповсюдження англіцизмів на прикладі сайту «Deutsche Welle»    17
2.2. Лексико-семантичні групи англомовних запозичень, що функціонують у текстах німецьких Інтернет-новин    19
ВИСНОВКИ    25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    27

 
ВСТУП

З середини минулого століття спостерігається помітне збільшення надходження лексичних запозичень в німецьку мову, переважно з англійської. Це пояснюється глобальним поширенням англійської мови і престижністю її використання.
Тема англійських запозичень у німецькій мові досить популярна і ставала об’єктом вивчення для багатьох вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Цікавість до даної проблеми з часом не слабшає, що свідчить про її багатоаспектність і невичерпність. Мова засобів масової інформації тісно пов’язана з мовними змінами і відображає основні тенденції розвитку мови. Мова німецьких  ЗМІ увібрала в себе велику кількість англіцизмів, що особливо помітно на прикладі розглянутих в даному дослідженні статей з сайту «Deutsche welle».
Вищезазначені міркування визначають актуальність нашого дослідження. На його своєчасність вказує і та стурбованість, яку висловлюють при оцінці впливу англійської мови на німецьку мову (у тому числі, і сфері засобів масової інформації) німецькі лінгвісти і звичайні громадяни, зацікавлені в чистоті своєї мови.
Проблему вживання англіцизмів у текстах сучасних німецьких ЗМІ досліджували такі вчені, як Артамонова І. М., Васіна О. В., Ерасов, Б. С., Клименко Н. Ф., Потятиник Б. В., Приходько Г. І., Шемчук Ю. М. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці вживання англіцизмів у текстах сучасних німецьких ЗМІ. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати поняття та механізм лексико-семантичного запозичення;
2.    Проаналізувати процес запозичення англіцизмів в німецьку мову;
3.    Дослідити інтернет ЗМІ як джерело розповсюдження англіцизмів на прикладі сайту «Deutsche Welle»;
4.    Визначити лексико-семантичні групи англомовних запозичень, що функціонують у текстах німецьких Інтернет-новин.
Об’єктом дослідження є англомовні запозичення в лексичному складі української мови.
    Предметом дослідження є англомовні запозичення текстах українських сайтів новин на прикладі інформаційного Інтернет-видання «Deutsche welle».
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу Інтернет-видань та наведення прикладів в роботі.
6.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про вживання англіцизмів у текстах сучасних німецьких ЗМІ. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 40 пунктів.
Ћплатить