.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Продуктивні способи словотвору в англійській та українській мовахЋплатить
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ТИПОЛОГІЯ ТА СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ    5
1.1. Поняття і типологія словотвору в працях сучасних лінгвістів    5
1.2. Характеристика способів словотвору: афіксація, словоскладання, абревіація та конверсія    8
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СПОСОБІВ СЛОВОТВОРУ ПРИ
ПЕРЕКЛАДІ    19
2.1. Характеристика афіксів при перекладі    19
2.2. Особливості перекладу слів, що утворилися за допомогою словоскладання та абревіації    21
ВИСНОВКИ    24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    26

 
ВСТУП

Проблема поповнення словникового складу англійської та української мов за рахунок словотворення знаходиться в центрі уваги лінгвістів, про що свідчить значна кількість робіт, присвячених вивченню різних аспектів нових слів.
Багатоаспектність проблеми поповнення словникового складу мови визначає можливість різних підходів до вивчення особливостей утворення нових слів. Найбільш поширеним є підхід до вивчення нових слів, в основу якого покладено таку ознаку похідних слів, як спосіб їх словотвірного оформлення. В роботах такого напрямку основна увага зосереджена на виявленні специфіки приватних способів словотвору в різних частинах мови.
Актуальність дослідження. Проте з плином часу мова змінюється, частково змінюється її структура, але, головним чином, змінюється лексичний склад мови і продуктивність словотворчих моделей. Існуючих теоретичних знань стає недостатньо. Тому необхідне виявлення нових, сучасних тенденцій, що простежуються в останні десятиліття. Особливо яскраво такі тенденції прослідковуються при аналізі способів словотвору при перекладі.
Проблему продуктивних способів словотвору в англійській та українській мовах досліджували такі вчені, як Аполлова М.А., Арнольд І. В., Безпояско О. К., Городенська К. Г., Борисов В. В., Бортничук Є.Н., Василенко І. В., Пастушенко Л. П., Горпинич В. О., Карпенко Ю. О., Перебийніс В.І. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці продуктивних способів словотвору в англійській та українській мовах. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати поняття і типологія словотвору в працях сучасних лінгвістів;
2.    Узагальнити інформацію про способи словотвору;
3.    Проаналізувати афікси при перекладі;
4.    Дослідити особливості перекладу слів, що утворилися за допомогою словоскладання та абревіації.
Об’єктом дослідження є словотвір у системі сучасної англійської та українських мов.
    Предметом дослідження є лексичні одиниці, створені за допомогою словоскладання, функціонування і сфери вживання новоутворених слів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Метод лексико-семантичного аналізу для наведення прикладів в роботі.
6.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про продуктивні способи словотвору в англійській та українській мовах. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 26 пунктів.
Ћплатить