.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Функціонально-семантичні особливості займенників у сучасній англійській мові (на матеріалі роману ДжЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………...5
1.1.     Займенник як частина мови……………………………………….5
1.2.     Проблема класифікації займенників
у сучасній англійській мові………………………………………..7
1.3.     Категорії займенників у сучасній англійській мові…………….8
1.4.     Функціональні особливості займенників………………………..9
Висновки до першого розділу…………………………………..........11
Розділ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ……….......12
2.1. Особові (personal) та присвійні займенники (possessive pronouns)………………………………………………………………..12
2.2. Зворотні займенники (reflexive pronouns)………………………14
2.3. Взаємні займенники (reciprocal pronouns)………………………15
2.4. Вказівні займенники (demonstrative pronouns)………………....15
2.5. Питальні (interrogative), відносні (relative) та єднальні займенники (conjunctive pronouns)…………………………………..16
2.6. Означальні (defining) та неозначені займенники (indefinite pronouns)……………………………………………………………….18
2.7. Заперечні займенники (negative pronouns)…………………......21
Висновки до другого розділу………………………………………...23
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..................................................................................25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….27
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ………………………29


ВСТУП

Курсова робота присвячена дослідженню функціонально-семантичних особливостей займенників у сучасній англійській мові на матеріалі роману Джоан К. Ролінґ «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану».
В середині XX століття проблемою класифікації займенників займався Іл'їш Б. А. [3].  У вісімдесятих роках XX століття це питання продовжили розглядати Рейман Е. А. [9] та Кошева І. Г. [5]. Сучасними мовознавцями, що цікавляться проблемою займенників в англійській мові є           Каушанська В. Л. [4], Алексєєва І. О. [1], Хоменко Е. Г. [12], Крилова І. П. [6], В. Еванс [14, 15] та ін..
Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю лінгвістичних студій на вивчення та аналіз семантичної природи різних граматичних явищ.
Мета роботи полягає у комплексному аналізі семантичних та функціональних особливостей займенників на матеріалі сучасного англомовного твору.
Досягненню мети сприяє вирішення таких завдань:
?    опрацювати  теоретичні засади дослідження;
?    відібрати матеріал дослідження;                        
?    проаналізувати функціонально-семантичні особливості займенників,  зафіксованих у матеріалі дослідження.
Об’єктом дослідження є займенники сучасної англійської мови.
Предметом дослідження є функціонально-семантичні особливості займенників сучасної англійської мови.
Матеріал дослідження  складають 59 фрагментів, що містять займенники, отримані в результаті суцільної вибірки з тексту англомовного твору “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” загальним обсягом 317 сторінок.
У роботі застосовані такі методи аналізу. Основним методом дослідження є метод семантичного аналізу (для визначення семантичних особливостей досліджуваних мовних одиниць). Допоміжними методами є метод лексико-граматичного аналізу (для визначення та аналізу лексичних та граматичних особливостей досліджуваних одиниць), метод компонентного аналізу (для визначення та аналізу семантичної структури досліджуваних одиниць) і кількісний аналіз (для підрахунку частотності вживання досліджуваних мовних одиниць).
Практична цінність роботи визначається можливістю використання матеріалів та висновків дослідження в курсах теоретичної та практичної граматики, на практичних заняттях з англійської мови, а також в курсах з теорії та практики перекладу.
Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів із висновками до кожного, загальних висновків, списку використаних джерел та списку фактичного матеріалу.
У вступі обґрунтовується актуальність теми роботи, предмет та об’єкт дослідження, викладаються мета та завдання роботи, визначається її практична цінність, зазначаються методи дослідження.
У першому розділі розглядаються питання, пов’язані з дослідженням займенників, їх категорій та функціональних особливостей, розглядаються різні підходи до класифікації займенників.
У другому розділі досліджуються функціонально-семантичні особливості займенників на матеріалі сучасного англомовного твору.
У загальних висновках підсумовуються результати дослідження.
Загальний обсяг роботи – 29 стор., обсяг тексту роботи – 26 стор. Список використаних джерел містить 15 позиції.
Ћплатить