.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Організація самостійної діяльності учнів старших класів на уроках англійської мовиЋплатить
 
ЗМІСТ
Вступ    3
РОЗДІЛ 1.                                                                                   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  ПЕРЕДУМОВИ  ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    6
1.0. Вступні зауваження    6
1.1. Психолого-педагогічний аналіз досліджуваної проблеми    6
1.2. Базові поняття дослідження    12
1.3. Зміст, форми і методи організації самостійної роботи   на уроках                       
англійської мови    18
Висновок до розділу 1    22

РОЗДІЛ 2.                                                                                                             ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ   НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    23
2.0. Вступні зауваження    23
2.1. Використання комплексних самостійних робіт
під час організації самостійної діяльності учнів    23
2.2. Контроль і самоконтроль у процесі організації самостійної
роботи учнів старших класів на уроках англійської мови    30
2.3. Рекомендації щодо організації самостійної діяльності
учнів старших класів на уроках англійської мови    35
Висновок до розділу 2    38

ВИСНОВКИ    40
ДОДАТКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    51


Вступ
У сучасному світі англійська мова займає вагоме місце в житті людей. Будь-яка освічена людина просто зобов'язана володіти англійською мовою, тому що саме вона є її ключем до подальшої самоосвіти та  самовдосконалення.  Результат самостійного вивчення англійської мови залежить від  інтересу та завзятості, що витрачається на його реалізацію. Саме бажання оволодіти англійською мовою  є могутнім мотивуючим чинником.
 Самостійна робота  в методиці вивчення іноземної мови - одна з найбільш важливих і дискутивних проблем. Розвиток навичок самостійної роботи учнів на уроці іноземної мови - важливий компонент навчально-виховного процесу. Навчити учня вчитися, самостійно здобувати знання  й удосконалювати навички та вміння - таке завдання стоїть перед кожним учителем. Від того, як буде організована самостійна робота залежить  процес навчання, його ефективність.           
Актуальність дослідження. Кількість інформації, необхідної для плідної роботи і повноцінного життя освіченої людини, постійно зростає, тому навчання, що базується тільки на запам'ятовуванні інформації та наступному її відтворенні, недостатньо. На перший план виходить здатність людини опановувати нові  знання самостійно.
Я.А.Каменським були розглянуті питання пов'язані з організацією та практикою залучення школяра до самостійної роботи. Жан Жак Руссо відстоював думку про те, щоб учні самостійно черпали знання із самої дійсності.
У XIX та на початку XX ст. ідея самостійності учнів у процесі навчання набуває ще більшої активності. Дидактичному аспектові самостійної роботи приділяли увагу А.М.Алексюк,   В.К.Буряк,   М.Г.Гадунов,   М.О.Данилов,   Б.П.Єсипов, П.І.Підкасистий, у той час як М.Г.Дайрі, Б.А.Сусь, А.В.Усова, Є.Г.Федорчук та інші вчені  розглядали її методичний аспект.
Психологічні аспекти проблеми висвітлені в працях Б.Г. Ананьєва, Д.Н. Богоявленського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Л.В. Занкова, В.А. Крутецького, Т.В. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, Н.О. Менчинської, С.Л. Рубінштейна, К.А. Славської, Н.Ф. Тализіної, М.Н. Шардакова, Д.Б. Ельконіна та інших. Але проблема  самостійності учнів на уроці не вивчена  досконало.  Формування умінь самостійної роботи з іноземної мови   потребує всебічного комплексного вивчення, а також створення якісно нової моделі навчального процесу, яка б відповідала новим соціальним, освітнім, культурно-просвітницьким тенденціям, підвищення рівня професіоналізму й компетентності учнів.
Актуальність дослідження зумовила вибір теми:
« Організація самостійної діяльності учнів старших класів на уроках англійської мови ».
Предмет дослідження – формування  умінь самостійної роботи з іноземної мови учнів старших класів.
Об'єкт дослідження - самостійна робота з іноземної мови учнів старших класів.
Мета роботи - визначити ефективні умови формування умінь самостійної роботи з іноземної мови учнів старших класів.
Завдання:
1.Провести теоретичний аналіз науково-методичної літератури по проблемі змісту сучасних системно-структурних компонентів процесу самостійної роботи з іноземної мови.
2. Дослідити  педагогічні умови, що забезпечують ефективність освітньо-самостійної роботи з іноземної мови учнів старших класів.
3. Проаналізувати методи активізаціїї самостійної діяльності учнів з метою можливості їх використання у процесі опанування англійської мови.
Вирішенню поставлених завдань сприяли такі методи:
-    аналіз наукової літератури з проблеми дослідження;
-    вивчення методичної літератури;
-    індивідуальні бесіди з вчителями та учнями;
-    пряме та опосередковане спостереження у навчально-виховному процесі;
-    опитування;
-    класифікація та узагальнення отриманої інформації
Наукова новизна  дослідження полягає у розробці методів  організації самостійної діяльності учнів  у вивченні англійської мови.
Теоретичне значення роботи полягає у виділенні сукупності дидактичних умов організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі проведеного експериментального дослідження розроблено дидактико-методичне забезпечення організації самостійної роботи учнів старших класів на уроках  англійської мови.
Особистий внесок  полягає в  наданні рекомендацій щодо організації самостійної роботи на уроках  та в розробці завдання  для самостійної роботи учнів.
Наша робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, додатків та списку використаної літератури.
Ћплатить