.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Особливості перекладу англійських юридичних документівЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ    6
1.1. Лінгвістичні особливості юридичної текстової літератури англійською та українською мовами    6
1.2. Теоретичний аспект використання перекладацьких засобів при перекладі юридичних текстів і документації    12
1.3. Термінологічна лексика в аспекті теорії перекладу юридичної текстової літератури    16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ    27
2.1. Особливості перекладу юридичних документів за галузями права і сферою їх застосування    27
2.2. Особливості перекладу рішень суду та документів інших органів судової сфери    31
2.3. Особливості перекладу міжнародних правових конвенцій    35
ВИСНОВКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    49

 
ВСТУП

Переклад розглядається як вид мовного посередництва, при якому зміст іншомовного тексту (оригіналу) передається на іншу мову шляхом створення на цій мові інформаційно і комунікативно рівноцінного тексту.
Мова права передбачає спеціалізованість лексики. При перекладі юридичних документів необхідно враховувати існуючу різницю в законодавствах країн, особливості українського та англійського юридичного дискурсу. Перед перекладачем постає проблема адекватної передачі змісту юридичних документів при перекладі з однієї мови на іншу. Як наслідок, виникає необхідність в перекладацьких трансформаціях, зокрема, лексичних, оскільки мова права володіє особливою лексикою і має певне термінологічне наповнення. Перед перекладачем постає проблема адекватної передачі змісту юридичних документів при перекладі з однієї мови на іншу.
Актуальність дослідження. Україна як держава стала на шлях європейського розвитку та майбутньої інтеграції. Перед керівництвом країни та усім народом стоїть величезне завдання, яке полягає у впровадженні в життя юридичних норм Заходу, який в переважній своїй більшості володіє англійською мовою. Більше того, основне міжнародне законодавство та зразки нормативно-правових актів, що будуть поступово імплементуватися в Україні, опубліковані саме англійською мовою. Звідси і випливає актуальність дослідження особливостей перекладу англійських юридичних документів.
Проблему особливостей перекладу англійських юридичних документів досліджували такі вчені, як Алєксєєва І.С., Арнольд І.В., Бреус Є.В., Виноградов В.С., Городецький Б.Ю., Гумовська І.М., Калюжна В.В., Карабан В.І., Комісаров В. Н. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей перекладу англійських юридичних документів.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати лінгвістичні особливості юридичної текстової літератури англійською та українською мовами;
2.    Проаналізувати теоретичний аспект використання перекладацьких засобів при перекладі юридичних текстів і документації;
3.    Узагальнити інформацію про термінологічну лексику в аспекті теорії перекладу юридичної текстової літератури;
4.    Визначити особливості перекладу юридичних документів за галузями права і сферою їх застосування;
5.    Описати особливості перекладу рішень суду та документів інших органів судової сфери;
6.    Коротко охарактеризувати особливості перекладу міжнародних правових конвенцій.
Об’єктом дослідження є переклад англійських юридичних документів та його особливості.
Предметом дослідження є особливості перекладу рішень суду, документів інших органів судової сфери, міжнародні правові конвенції
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Метод порівняльного аналізу для порівняння перекладу різних нормативно-правових джерел.
6.    Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу варіантів перекладу та наведення прикладів в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості перекладу англійських юридичних документів. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, який нараховує 44 пункти, та додатків.
Ћплатить