.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Концепція соціальної мобільності та її сучасний розвитокЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ    6
1.1. Перші дослідження соціальної мобільності    6
1.2. Теорії О.Данкена, П. Блау та С.М. Ліпсета як продовження дослідження поняття    14
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ ПРАЦЯХ НАУКОВЦІВ    21
2.1. Третє покоління дослідників соціальної мобільності    21
2.2. Вивчення соціальної мобільності в Україні    24
ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    32

 
ВСТУП

Початок 2014 року став для України початком тривалої і жорстокої перевірки на згуртованість, єдність і патріотизм. Анексія Криму та початок повномасштабних військових дій на сході нашої держави призвели до проблем в економіці, соціальному просторі та в інших сферах життя.
Актуальність дослідження. Сотні тисяч переселенців або, як їх називають в міжнародному законодавстві «внутрішньо переміщені особи», полишили свої домівки та подалися хто на схід в Росію, а хто на захід в інші області України. Саме в західних регіонах нашої держави, у зв’язку з цим, почали виникати проблеми як в соціально-економічні сфері, так і в побуті. Нестача робочих місць, і, як наслідок, тяжке економічне становище сімей-переселенців, створює підґрунтя для подальшого дослідження «соціальної мобільності» в нашій державі. Зазначимо, що проблема зайнятості населення тісно пов’язана з проблемою мобільності. Поняття «соціальна мобільність» означає рух індивідів чи групи між різними соціально-економічними позиціями.
Проблему теорій соціальної мобільності досліджували такі вчені, як Коллінз Р., Ільїн В.І., Макеєв С., Оксамитна С., Юрій М.Ф., Радаев В.В., Шкаратан О.І., Бергер П., Бергер Б.  та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці концепції соціальної мобільності та її сучасного розвитку. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати перші дослідження соціальної мобільності;
2.    Проаналізувати новітні часи дослідження соціальної мобільності, а також її вивчення в Україні.
Об’єктом дослідження є існування та розвиток індивіда в суспільстві.
    Предметом дослідження є теорії соціальної мобільності різних науковців в історичному розрізі.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6.    Графічний: для побудови графіків та рисунків в роботі.
7.    Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична значущість роботи полягає в узагальнені знань про концепції соціальної мобільності та її сучасний розвиток. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Ћплатить