.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Антиінфляційна політикаЋплатитьАктуальність теми. Важливим показником здорової економіки з інфляцією, яка характеризується загальним зростанням цін, збільшення грошових коштів та зниження їх купівельної спроможності. Інфляція виникає не спонтанно, а  в результаті більш швидкого зростання випуску грошей порівняно з  виробництвом товарів.


Зміст

Вступ 2
1 Зміст та сутність поняття інфляція 4
2. Оцінка соціально-економічних наслідків інфляції в Україні 6
3. Аналіз інфляційних процесів за останні роки та антиінфляційна політика держави 10
Висновки 18
Список використаної літератури 20Вступ
Актуальність теми. Важливим показником здорової економіки з інфляцією, яка характеризується загальним зростанням цін, збільшення грошових коштів та зниження їх купівельної спроможності. Інфляція виникає не спонтанно, а  в результаті більш швидкого зростання випуску грошей порівняно з  виробництвом товарів.
Боротьба з некерованою інфляцією є однією з головних проблем державного регулювання, оскільки на ній  заснована соціально-економічна, фінансова і банківська політика. Для того, щоб приборкати інфляцію і знизити негативні наслідки уряду здійснює антиінфляційну політику.  
Антиінфляційна політика - комплекс відповідних заходів державного регулювання економіки для боротьби з інфляцією. Здійснення цієї політики вимагає від уряду розробити програму по боротьбі з інфляцією, яка визначає мету, завдання і методи реалізації в залежності від стадії інфляційного процесу, інтенсивності та інших факторів. Це означає, що завдання боротьби з інфляцією або обмеження масштабів наслідків інфляції різні і вимагають різних методів.
 Важливою частиною розробки антиінфляційної програми є встановлення кількісних показників, які визначають її кінцевий результат. До них відносяться індекси цін (інфляція, індекс споживчих цін, індекс оптових цін і т.д.), динаміка грошової маси, обсяг і динаміка державних витрат і так далі.
Режим такої політики антиінфляції визначається під впливом багатьох факторів, включаючи характер інфляції; макроекономічні умови; особливості теоретичної основи для економічного розвитку; політичні аспекти повинні бути визначені як об'єкт (сектори, сегменти населення), які несуть на собі основний тягар інфляційних витрат.   Тому антиінфляційна політика застосовується в основному з  факторами попиту і пропозиції, а також фактори, які регулюють середовище інфляції - грошово-кредитну сферу.

Мета роботи полягає в тому щоб у наявній літературі проаналізувати і визначити основні особливості регулювання боротьби з інфляцією в Україні.
Для досягнення цієї мети, поставлено ряд  завдань, що вирішуються:
- визначити поняття інфляції як економічної категорії;
- описати причини і соціально-економічні наслідки інфляції;
- вивчити шляхи зміцнення контролю над антиінфляційною політикою  в Україні;
- виявлення проблемних областей управління антиінфляційною політикою в Україні.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу різних джерел розглядаються проблеми антиінфляційної політики в Україні.
Об’єктом дослідження  є регулювання антиінфляційної політики України. 
Предметом дослідження виступає ефективність антиінфляційної  політики в Україні. 
Для написання роботи було використано навчальні посібники, періодичні видання та статистичні дані  інтернет ресурсів. Список використаної літератури 
1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія / В. Д. Базилевич. – К.: Знання-Прес, 2010. – 719 с. 
2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2012. – 743 с. 
3. Бицюра Ю. Аналіз інфляції в Україні / Ю. Бицюра // Географія та основи економіки в школі. – 2014. – № 1. – C. 10–13 
4. Економічна правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679XIV 
6. Круш П. В., Клименко О. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 287 с.
7. Куковіца Л. Проблеми та шляхи подолання інфляційних процесів в Україні на початку третього тисячоліття [Електронний ресурс] / Л. Куковіца, В. Бондаренко. – Режим доступу: 
8. Марцин В. С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки / В. С. Марцин // Економіка розвитку № 1(65). – 2014. – С. 42–48. 
9. Некрасова Л.А., Белицкая Е.Р Сучасний стан та особливості регулювання інфляції в Україні/ Л.А.Некрасова, Е.Р.Белицкая// Молодий вчений, № 5 (08) травень, 2014 р.
 10. Николишин Ю. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні / Ю.І. Николишин, О.В. Кашперська // Інноваційна економіка. – 2013.  №8. – С. 284–289.
 11. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
12. Сменковський А. Інфляція та економічне зростання: статистичний вимір / А. Сменковський // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5–6. – C. 45–54.
13. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу:
14 Посібник ДКС України з ІСЦ [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: 
15. Фурдичко Л. О. Особливості інфляції: світовий та вітчизняний досвід оцінювання її оптимального рівня / Л. О. Фурдичко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 19.13. – С. 137–140.
 


Ћплатить