.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Економічне зростанняЋплатить
Зміст

Вступ 4
1. Суть та теоретичні моделі економічного зростання 6
2. Базові фактори зростання економіки в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються 28
3. Аналіз економічного зростання  в Україні  (2000-2015 р) у порівняні з Сінгапуром 34
4. Заходи стимулювання інноваційного зростання в Україні з використанням світового досвіду 45
Висновок 54
Список використаної літератури 56

 
 
Вступ
Актуальність теми дослідження. Під економічним зростанням розуміють збільшення кількості товарів і послуг, які продукує національна економіка. Графічно економічне зростання зображають переміщенням кривої виробничих можливостей управо. Економічне зростання вимірюють двома способами. По-перше, темпами зростання реального ВВП за певний проміжок часу – здебільшого за рік, по-друге – темпами зростання реального ВВП на душу населення за той самий період.
Економічне зростання є важливою економічною метою кожної країни. Збільшення обсягу продукції в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя в країні. Економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і ефективніше розв'язувати соціально-економічні проблеми. Збільшення заробітків у ході економічного зростання створює можливості сім'ям і окремим особам отримувати додаткові матеріальні блага і послуги без відмови від споживання інших життєвих благ. Економічне зростання дає змогу країні боротися з бідністю та забрудненням довкілля без зниження наявного рівня споживання та скорочення інвестицій. Воно створює можливості для скорочення робочого часу і збільшення часу відпочинку й дозвілля. Економічне зростання полегшує розв'язання проблеми обмеженості ресурсів. Нарешті, воно дає змогу нації зберігати державну незалежність.
 Метою написання даної роботи є дослідження економічного зростання національної економіки.
Об’єктом дослідження курсової роботи є засади економічного зростання в Україні.
При написанні даної роботи було поставлено наступні завдання:
- дослідити суть, та типи економічного зростання4
- розглянути фактори і показники економічного зростання;
- провести аналіз динаміки і особливості економічного зростання в Україні;
- розглянути шляхи забезпечення сталого посткризового економічного зростання в Україні.
Дослідження проблематики економічного зростання набули особливої актуальності з другої половини XX -початку XXI ст. Вагомий внесок у теорію економічного зростання внесли С. Кузнець, Р.Солоу, К.Арроу, Р.Лукас, Ф.Перру, Сала-і-Мартін, Р.Барро, А.Люіс, Д. Медоуз, Р.Харрод, Е.Домар, Т.Сван, А.Пороховский, ГКлейнер, Ю. Шараев, В.Калюжний. Емпіричні дослідження процесу економічного зростання в різних країнах провели Н.Калдор, П.Ромер, В.Істерлі, Р.Левін. Важливе значення у класифікації економічного зростання мали дослідження Л.Прітчетта. Якісні аспекти економічного зростання у своїх працях висвітлювали Й. Шумпетер, М Туган-Барановський, Е.Попкова (інноваційні чинники), Л.Петкова, Е.Пестель, Е.Лібанова, Д.Доллар, А.Край (соціальні аспекти).
Ці проблеми активно вивчають міжнародні економічні організації, такі як Світовий Банк, МВФ, Римський клуб. Питання випереджаючого зростання досліджені в роботах А.Бузгаліна, А.Колганова, Б. Кваснюка, В.Мау, М Пашута, А.Гальчинського, О.Розенфельда, В.Іноземцева, А.Ельянова та інших.
При написанні роботи використані теоретичні та аналітичні дослідження проблем прискореного розвитку та економічного зростання таких вітчизняних вчених як В.Геєць, С.Мочерний, В Жаліло, О.Білоус, Є.Савельєв, С.Юрій, В.Андрійчук, Ю.Пахомов, А.Філіпенко, І.Крючкова, А. Мокій, С Соколенко, М. Павловський та інших.Список використаної літератури

1. Бурлай Т.В. Критерії оцінки перспектив конвергенції перехідних економік.  //Економіка і прогнозування 2012, №1, стор.45-64
2. Гальчинський А., Льовочкін С. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України.  // Економіка України. — 2011. — №6. - С. 4-11.
3. Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку: Пер. з англ. — К.: Абрис, 2009.-С. 145-147.
4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозує.; Фенікс 2013. —1008 с.
5. Лукінов І.І. До стабілізації еколого-економічного і соціального розвитку. // В кн.: Проблеми сталого розвитку України. - К.: "БМТ", 2011. - С. 21-42.
6. Нікітіна І.М., Попова Л.О. Обґрунтування вибору моделі сезонного коригування валового внутрішнього продукту. // Статистика України. - 2010. — №4.— С. 20-27.
7. Онишко С.В. Оцінка якості зростання економіки України. // Проблеми науки. - 2011. - №5. - С. 5-11.
8. Официальный сайт Института экономики переходного периода. - 
9. Офіційний сайт Держкомстату
10. Петкова Л. Концептуальні засади оцінки та прогнозу нової якості економічного зростання України. // Регіональна економіка. - 2011.- №2. - с.48-58
11. Перепелиця В., Варфоломєев О. Можливості вивчення динамік реального ВВП в Україні.// Економіка України. — 2011. — №9. — С. 29-3:
12. Показатели результативности рыночных реформ. Плышевский Б. // Экономист. -№7.-2011.-С. 3-12.
13. Рокоча В., Мороз Д. До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації. // Економіка України. - 2010. - №9. - с. 53-58.
14. Сацик В. Циклічність економічного розвитку України. // Економіст 2011. -  №5. -  с.80-83
15. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2008. –362с.
16. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч.посібник. – К.:МАУП, 2011.-176с.
17. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. - X.: Вид-во "Форт", 2012. - 440 с.
18. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. - К.: Логос, 2012. - 500 с.165
19. Чухно А. Проблемы теории переходного периода: от командной к рыночной экономике // Экономика Украины. - 2013. - № 4. - С. 18-19.


Ћплатить