.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Банківська система УкраїниЋплатить
Вступ.....................................................................................................................
Розділ 1.
Теоретичні основи функціонування банківської системи країни..................
1.1. Сутність, будова та функції банківської системи..........................
           1.2. Місце центрального банку у банківській системі країни..............
1.3. Комерційні банки, як другий рівень банківської
системи країни..........................................................................................
Розділ 2.
 Оцінка становлення та розвитку банківської системи України....................
2.1. Формування банківської системи України.....................................
2.2. Становлення та розвиток комерційних банків в Україні..............
2.3. Становлення грошової системи України та
грошово-кредитна політика ...................................................................
Розділ 3.
Підвищення ефективності функціонування банківської
системи України..................................................................................................
3.1. Налагодження співпраця України з основними міжнародними  та європейськими фінансовими установами..........................................
3.2. Напрямки вдосконалення функціонування банківської
 системи України.......................................................................................68
Висновки ...................................................................................................74
Список використаних джерел .................................................................81
Додатки .....................................................................................................84
ВСТУП

Специфіка діяльності банківських установ зумовлює необхідність організаційно-правового виділення їх у самостійну, відносно замкнуту структуру, яка називається банківською системою. Така система завдячує своїй появі розвитку суспільних, економічних та політичних відносин, необхідність виконання функцій у сфері грошового обігу, підтримання економічної рівноваги та забезпечення суспільно-економічного розвитку країни.
Закладення підвалин національної банківської системи було одним з найневідкладніших завдань на початку державотворення, адже, банківська система покликана забезпечувати нормальне  функціонування економіки і багато в чому визначати  життєдіяльність країни. Зрештою, банки - це фундамент  економічної системи, основне  першоджерело її стабільного, поступального розвитку та процвітання.
Основними критеріями ефективної банківської системи є спроможність залучати та розміщувати ресурси за мінімально можливою ціною, при відповідно найменшій ціні фінансового посередництва. Залучення ресурсів банками можливо лише при наявності відповідного ступеню довіри до банківської системи, тобто повинні існувати умови при яких банкам довіряють. Наявність ресурсів у банківських установах, їх ціна на ринку зумовлює їх передачу у господарчий сектор економіки, тим самим стимулюючи розвиток виробництва.
Розвиток банківської системи країни стимулює розширення внутрішнього ринку держави, зокрема через нарощення платоспроможного попиту, зростання числа платоспроможних позичальників. За сучасних невисоких заробітків значної частини населення актуальним є споживче кредитування, яке здатне підвищити купівельну спроможність, а отже і добробут населення. Міжнародний досвід переконливо засвідчив, що економічне зростання і забезпечення ефективних умов для розвитку приватного сектору, покращання захисту та добробуту населення можливе лише за умов ефективного розвитку банківської системи, як одного з головних елементів ринкової економіки. Саме тому дослідження становлення та розвитку банківської системи України є актуальним.
Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо вдосконалення банківської системи України на основі оцінки сучасних тенденцій її функціонування та розвитку.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
 дослідити сутність банківської системи, її рівнів (Центрального та комерційних банків);
 визначити етапи становлення банківської системи України;
 проаналізувати становлення та розвиток другого рівня банківської системи – комерційних банків;
 проаналізувати  становлення грошової системи України;
 окреслити питання активізації співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами;
 розробити рекомендації щодо вдосконалення функціонування банківської системи країни.
Об’єктом дослідження є банківська система України. Предметом – процес її становлення та розвитку у розрізі відносин  в сфері банківської діяльності.
В процесі написання роботи нами були використані наступні методи дослідження: аналітичний, статистичний, метод економічного аналізу, порівняльний.
Джерельною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, електронна база даних Національного банку України, періодичні видання.

Ћплатить