.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Стильові особливості ранньої лірики ГетеЋплатить
ЗМІСТ
Зміст……………………………………………………………………………….2
Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Рання творчість Й.В. Гете в контексті світової культури……………6
1.1 Вплив епохи та літературної комунікації на ранню творчість Гете……6
1.2 Рання лірика Гете як об’єкт літературознавства………………………....8
Розділ 2 Особливості творів раннього періоду творчості Гете……………….12
    2.1 Структурний аналіз ліричних творів 1767-1775 років………………….12
    2.2 Психологічні мотиви написання творів та їх відображення у тексті…..16
Висновки…………………………………………………………………………..20
Список використаних джерел…………………………………………………….


ВСТУП
Йоганн Вольфганг Гете (роки життя 28.08.1749-22.03.1832) – видатний німецький письменник, поет, науковець та мислитель епохи Просвітництва. Його постать заслужено займає почесне місце серед геніїв людської цивілізації. Й не дивно - творчість цього митця настільки різноманітна, що й до сьогодні не усі її аспекти розкриті.
Актуальність даного дослідження випливає з необхідності глибшого вивчення творчості даного автора та його стилю. На основі опрацьованих джерел було помічено, що твори 1767-1775 років, які становлять особливий період літературної діяльності Гете, недостатньо досліджені в сучасному літературознавстві. Глибокий аналіз поезій та виділення особливих рис у поєднані розглядом специфічних подій та впливів часового проміжку їх написання сприятиме кращому критичному розумінню творчості вказаного періоду та становитиме внесок до загальної скарбниці вивчення літературної спадщини Гете.
Метою дослідження є вивчення особливостей літературної діяльності Гете та виділення специфічних загальних рис поезій раннього періоду його творчості на основі аналізу текстів.
Для реалізацій мети курсової роботи було поставлено такі завдання:
- розглянути особливості культурно-історичної епохи, в межах якої здійснювалась рання поетична творчість Гете;
- проаналізувати стан дослідженості ранньої творчості Гете в літературознавстві;
- здійснити структурний аналіз творів визначеного періоду з метою виділення спільних рис;
- дослідити психологічні особливості та імпульси процесу написання поезій та їх вплив на зміст та художню форму творів.
Об’єктом даного дослідження є такі поезії: «Моїм пісням», «Прекрасна
ніч», «Побачення й прощання», «Майова пісня», «Дика ружа»,
«Фіалка», «Крістель», «Геніальне обертання».
Предметом курсової роботи є стильові особливості вищевказаних
поезій, виділені у кожній з них і зведені до спільних рис.
Для розв’язання поставлених завдань у ході дослідження було
використано літературознавчі та загальнонаукові методи, зокрема:
- метод структуралізму при аналізі текстів творів для виділення спільних рис;
- психологічний метод (психоаналіз) при обґрунтуванні особистих авторських мотивів написання творів та особливості їх втілення у тексті та відображення через нього;
- абстрагування, логічні операції дедукція та індукція при виділенні особливих рис;
Практичне значення даного дослідження полягає у можливості
використання його результатів при вивченні зарубіжної літератури у навчальних закладах у рамках теми «Німецька література ХVІІІ ст.» та у дослідженнях творчості Й.В. Гете.
Структура курсової роботи зумовлена логікою побудови наукового
        дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, поставленої мети та основних
       завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку
       використаних джерел.
У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється
       об’єкт і предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях,
       вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення
       дослідження та подається структура курсової роботи.
У першому розділі аналізується рання творчість Гете у взаємозв’язку з
       впливом культурно-історичного середовища та здійснюється
       літературознавчий аналіз її дослідженості.
У другому розділі здійснюється аналіз ліричних творів та
обґрунтовуються психологічні причини їх особливостей.
  У висновках підводяться підсумки дослідження.
Список використаних джерел нараховує 17 позицій, з них 2 наведені англійською мовою.

Ћплатить