.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Банківське кредитування юридичних осібЋплатить
64 сторінки, дипломна роботаВСТУП
 
 Ринкові умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання суб’єктами підприємницької діяльності позикових фінансових ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд із статутним капіталом та іншими складовими власного капіталу. За питомою вагою перше місце серед позикових ресурсів у більшості підприємств посідає банківський кредит. З-поміж всіх традиційних видів діяльності  комерційних банків  надання кредитів  завжди було і залишається  головним джерелом їхнього прибутку  незважаючи  на збільшення кількості інших послуг.
 За умов економічної нестабільності України, останніми роками спостерігається збільшення потреби підприємств в кредитних ресурсах банківських установ. За умов фінансової кризи банки змінюють політику щодо кредитування, що позначається на обсягах виданих кредитів юридичним особам. Тому дана тема є дуже актуальною.
Мета дослідження полягає в розробці пропозицій щодо розвитку кредитування юридичних осіб комерційним банком на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів зазначеної проблематики.
     Для досягнення даної мети потрібно виконати ряд завдань:
 розглянути теоретичні основи кредитування юридичних осіб;
 визначити суть та значення кредитування юридичних осіб;
 дати характеристику видам банківських кредитів;
 охарактеризувати умови та порядок надання кредитів юридичним особам;
 дати оцінку кредитним ризикам при кредитуванні юридичних осіб
 дати фінансово-економічну характеристику ВАТ КБ «Надра»;
 провести аналіз кредитного портфелю ВАТ КБ «Надра»;
 Оцінити кредитні ризики при кредитуванні юридичних осіб ВАТ КБ «Надра»;
 визначити проблеми та недоліки при кредитуванні юридичних осіб та можливі шляхи їх вирішення;
 обґрунтувати перспективи розвитку кредитування юридичних осіб в найближчі роки;
Об’єктом дослідження є ВАТ КБ «Надра».
Предмет дослідження – кредитна діяльність досліджуваного банку.
При написанні курсової роботи ми використали такі методи, способи та прийоми наукового дослідження які включили в себе як загальні методи, такі як матеріалістичний, порівняльний, історичний, так і спеціальні, наприклад, метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод та обробка літературних джерел, а також метод відображення результатів наукового дослідження в табличній формі.
Ћплатить