.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Творчість Джека Керуака на тлі американської контркультуриЋплатить
курсова робота, 26 сторінокВступ
Актуальність теми полягає в тому, що творчість Керуака належить до 1950-років, а тому є ще близькою нам в часі. Ще живими є деякі його сучасники, тому можна сказати, що література Керуака є “свіжою”, вона є майже сучасною. І так як часовий бар’єр між нашою літературою і цим автором є зовсім малим, то  недалеким є і безпосередній вплив епохи автора.
 Також слід зазначити, що Джек Керуак був однією з «ікон» так званого Розбитого покоління 50-х років. Його твори вважалися культовими та революційними для свого часу. Але слід пам’ятати, що те ж саме “розбите покоління” слугувало опорою, підґрунтям для виникнення такої потужної культурної течії як хіпі, яке набуло розповсюдження не тільки в Америці, а в усьому світі, залишаючись актуальним і натепер в деяких формаціях.
Саме тому слід вважати, що результати впливу творчості Керуака ми можемо спостерігати і натепер у вигляді багатьох молодіжних субкультур, які немов гриби виросли на цьому плідному ґрунті. Дослідження витоків може допомогти кращому розумінню сучасної молодіжної культури, тому що культурні зв’язки є ще доволі міцними.
Стан дослідженості теми. З дати смерті письменника пройшло лише 40 років, тому не можна говорити про повну дослідженість його творчості, ще немає потрібної часової дистанції. Найбільш дослідженим, так як найбільш відомим є роман “В дорозі”, в той час як інші здебільшого залишаються в тіні. Але не можна сказати, що дана тема є закритою, нею цікавляться , а особливо дослідники творчого спадку  1950-60х років, найбільше його творчість розглядали Каролін Кессіді, Джон Холмс, Джін Джонс, та ін.
Об’єкт дослідження – прозові твори Джека Керуака в контексті американської біт-культури 1950-років.
Предмет дослідження –нетиповість творів в контексті американської літератури, новизна та вплив творчого стилю.
Мета -  розглянути творчість Джека Керуака, а зокрема романи “В дорозі”, а в більшій мірі «Бродяги Дхарми», вияснити в чому полягає новизна, та не типовість творів. Розглянути творчий стиль, визначити його особливість та вплив на тогочасну літературу.
Досягнення мети роботи зумовило постановку  таких завдань:
Завдання  
- охарактеризувати творчість Джека Керуака в контексті його епохи
- провести аналіз роману “Бродяги Дхарми”
- провести аналіз взаємозв’язків та взаємовпливу епохи та творчості автора
Методи
 Основними методами, що використовуються в роботі є:   аналіз, зокрема аналіз творів Джека Керуака, а також аналіз епохи, в якій творив письменник;
індуктивний метод – від аналізу певних романів перейти до аналізу творчості в загальному;
опрацювання джерел, присвячених творчості автора.
Структура
Робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків та списку використаної літератури.
У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в  завданнях, вказуються використані в роботі методи.
У першому розділі, що складається з трьох підрозділів, розглядається творчість письменника, зокрема два його романи.
У другому розділі, що складається з двох підрозділів, аналізується епоха творчості автора, а також розглядаються взаємозв’язки автора та епохи.
У висновках подаються підсумки дослідження.
Ћплатить