.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Типологічні особливості героїчного епосу Раннього СередньовіччяЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП  3
Розділ 1. Героїчний епос, як хранитель історії 5
1.1. Вплив кельтів на розвиток матеріальної культури Західної Європи 5
1.2. Шлях розвитку французького героїчного епосу  6
1.3. Іспанська культура Раннього Середньовіччя  14
1.4. Німецький  епос 17
1.5. Героїчний епос у слов’ян  20
       Розділ 2. Героїчний епос у слов’ян та втілення в головних героях        героїко – патріотичних ідеалів  21
ВИСНОВКИ  24
Список використаної літератури  27


Вступ

Хранителем історії, колективною пам’яттю, своєрідним життєвим і еталоном поведінки, засобом ідеологічної і естетичного самоствердження був героїчний епос, що концентрував у собі найважливіші сторони духовного життя, ідеали і естетичні цінності, поетику середньовічних народів. Корені героїчного епосу Західної Європи ідуть у глиб варварської епохи. Перші записи епічних творів у Західній Європі відносяться до VIII – XIX ст. Ранній етап епічної поезії пов’язаний із розвитком ранньофеодальної військової поезії-кельтської, англосаксонської, германської, давньосаксонської, що збереглися в нечисленних фрагментах.
Епос розвиненого Середньовіччя – народно-патріотичний за своїм характером, водночас він відбив не тільки загальнолюдські цінності, але і специфічні феодальні. У ньому відбувається ідеалізація древніх героїв у дусі лицарсько-християнської ідеології, що дало поштовх для виникнення та розвитку різних літературних течій. В цьому і полягає актуальність нашого дослідження.
Вивченням та аналізом напрямку Романтизму займалися такі вчені-літератори, як Прокаєв Ф.І., Кучинський Б.В., Долганов І.В., Шаповалова М.С., Смирнов О. А., Гуревич А. Я., Дюшен І.Б., Жирмунський В. М., Мокульський С. С. та ін.
Об’єктом дослідження є літературні процеси та жанри Раннього Середньовіччя.
Предметом дослідження героїчний епос.
Мета даної роботи полягає у вивченні героїчного епосу як жанру на основі опрацьованих літературно-критичних джерел. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Окреслити ключові особливості жанру.
2. Простежити виникнення та розвиток героїчного епосу у різних народів.
3. Дати характеристику особливостям героїчного епосу Раннього Середньовіччя.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Синтез та узагальнення матеріалу;
2. Ретроспективного аналізу;
3. Аналіз художніх творів.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про розвиток, значення та особливості героїчного епосу Раннього Середньовіччя.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ћплатить