.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

PR-документи - жанрова своєрідність та методика підготовкиЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 5
1.1 Сутність зв’язків з громадськістю 5
1.2 Завдання паблік рілейшнз 11
РОЗДІЛ 2 ІНСТРУМЕНТИ PR-ДІЯЛЬНОСТІ. PR-ДОКУМЕНТИ 14
2.1 Загальне поняття про PR-документи 14
2.2 Базові PR-документи у відносинах із ЗМІ 15
2.3 Базові документи при спілкуванні з партнерами й клієнтами 21
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ 25
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37


ВСТУП

Так, як люди створюють собі бездоганну репутацію, організаціям та продуктам теж створюється відповідна репутація. Складність полягає в тому, що споживач має тенденцію зменшувати навантаження на самого себе і не збирається знову та знову аналізувати ту чи іншу організацію, фірму, той чи інший продукт, що його пропонує ця фірма. У цьому споживачеві допомагає створений фірмовий стиль роботи, певний імідж торгової марки.
Рішення про те, який образ необхідно створити, є головними при створенні іміджу організації. Це рішення супроводжується створенням таких асоціацій у громадськості, які б допомогли створити та закріпити позитивний імідж, водночас усунути те , що не сприяє цьому.
Актуальність роботи. Сьогодні на ринку надання послуг між організаціями України поступово з'являється та посилюється конкуренція. Досить важливу роль мають відігравати заходи по створенню та підтриманню привабливого іміджу організації. У зв’язку з цим доцільно було б скористатися досвідом, накопиченим  у галузі психології іміджмейкінгу.
Для сучасного українського суспільства важливою є розробка того, що може поліпшити взаєморозуміння між організацією (підприємством) і тими, з ким ця організація вступає в контакт. Сьогодні увага приділяється заходам паблік рилейшнз, які спрямовані на виявлення та ліквідацію чуток або інших джерел непорозуміння, спрямовані на поширення сфери впливу організації за допомогою відповідної пропаганди, реклами, виставок, відео- та кінопоказів; дії, які орієнтуються на поліпшення контрактів між людьми та організаціями.
Проблему жанрової своєрідності та методики складання PR-документів досліджували такі вчені, як Гофман А.Б.,Феофанов О.А., Рожков І.Я., Почепцов Г.Г. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є імідж організації, що формується під впливом використання зв’язків з громадськістю.
Предметом дослідження є вплив різних PR-документів на формування іміджу організації та особливості їх складання.
 Мета дослідження полягає в характеристиці жанрової своєрідності та методики складання PR-документів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати сутність зв’язків з громадськістю;
2. Визначити основні види PR-документів;
3. Проаналізувати особливості основних PR-документів;
4. Узагальнити рекомендації щодо написання документів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичний, метод аналізу, метод синтезу та метод синтетичного аналізу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ћплатить