.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Використання сучасних інформаційних технологій у діяльності інформаційних агенствЋплатить
курсова робота, 30 сторінок

Вступ


Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Вже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них.
На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютерними технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних комп’ютерних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо. В той же час, інформаційні агентства, діяльність яких широко розповсюджена на теренах України, також потребують не лише використання, а й поновлення інформаційних технологій. Саме тому наша робота є досить актуальною.
Проблему використання сучасних комп’ютерних технологій у діяльності інформаційних агентств досліджували такі вчені, як Біденко А., Борисов Б.Л., Войтасик Л., Жданов І., Якименко Ю., Матвієнко В.Я., Почепцов Г.Г., Прохоров Є.П., Поздняков П.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є діяльність інформаційних агентств в Україні.
 Предметом дослідження є використання сучасних комп’ютерних технологій у діяльності інформаційних агентств.
 Мета дослідження полягає в характеристиці використання сучасних комп’ютерних технологій у діяльності інформаційних агентств. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Простежити історію виникнення інформаційних агентств;
2. Визначити особливості правового забезпечення діяльності інформаційних агентств;
3. Проаналізувати поняття інформаційної технології;
4. Дати характеристику видам інформаційних технологій;
5. Коротко охарактеризувати проблеми і перспективи використання інформаційних технологій;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.

У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ћплатить