.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Документознавство як суспільна наука сучасний стан та напрямки розвиткуЋплатить

Зміст

Вступ……………………………………………………………………….... 3

Розділ 1 .Документознавство як  суспільна наука ……………………..6
1.1.Історія розвитку документознавства, його об’єкт,
предмет  та структура ………………………………………………………15
1.2. Методи документознавчих досліджень……………………………….15

Розділ 2.Сучасний стан документознавства
 і напрямки розвитку………………………………………………………18
2.1.Документознавство як наукова дисципліна……………………………18
          2.2.Сучасний стан докуметознавства та внесок вітчизняних науковців
          у  його розвиток…………………………………………………………….. 22
2.3. Перспективи  та напрямки розвитку документознавства
в Україні…………………………………………………………………….. 25

Висновки……………………………………………………………………. 28
Список використаної літератури………………………………………...... 32
Додатки

ВСТУП   
       Актуальність теми  курсової роботи: Важливою проблемою документознавства на сучасному етапі є процес його становлення як наукової дисципліни. Фахівців і вчених з документознавства стає дедалі більше, що говорить про стрімкий розвиток даної науки. Проте погляди провідних вчених, що вивчають закономірності створення, функціонування документів, розробляють принципи побудови документно - комунікаційних систем та методи їх діяльності, суттєво відрізняються. Тому потрібен порівняльний аналіз різних підходів, щоб зрозуміти  принципи і завдання документознавства  як науки. Також для того, щоб тенденція розвитку продовжувалась потрібно визначити основні концепції розвитку.
Особливість і відмінність документознавства від інших наук документно-комунікаційного циклу полягає у тому, що воно вивчає документ як цілісну систему, його властивості, структуру, форму, мову, способи сприйняття та обробки інформації зафіксованої на будь-якому матеріальному носієві.
Розробленість теми: Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Серед опрацьованих джерел слід виділити роботи Г.М.Швецової-Водки [ 16; 17 ] та І.Нілової [ 11 ], які досліджують  документознавство як наукову дисципліну. Н.М.Кушнаренко [ 9;10 ] висвітлює основні поняття з теорії документознавства. Розробка структури документознавства здійснювалась рядом науковців, такими як М.С.Слободяник [ 15 ] та С.Г.Кулешов [ 7; 8 ]. Місце документознавства в системі наук висвітлено в статтях Ю.Н.Столярова [ 14 ].
Мета курсової роботи полягає у дослідженні процесу розвитку документознавства , його  становлення як суспільної науки та визначенні концепцій для подальшого розвитку.
Завдання курсової роботи обумовлені її метою:
• Виявити та проаналізувати літературу  з теми курсової роботи;
• дослідити особливості документознавства як суспільної науки;
• визначити об’єкт, предмет та структуру документознаства;
• висвітлити методи  документозначих досліджень;
• проаналізувати становлення документознавства як наукової дисципліни;
• з’ясувати сучасний стан документознавства і його місце в системі наук;
• узагальнити внесок вітчизняних науковців у розвиток документознавства;
• окреслити перспективи та напрямки розвитку документознавства в Україні.
  Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є документознавство як суспільна наука.
    Предметом дослідження для даної курсової роботи є сучасний стан та напрямки розвитку науки про документ.
     Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової
роботи, зокрема, застосовано методи аналізу та синтезу, порівняльний та понятійний методи.
     Теоретична цінність курсової роботи  полягає в тому,що
узагальнюється та систематизується матеріал про погляди провідних науковців у галузі документознавства.
     Практична цінність курсової роботи обумовлена укладанням списку літератури, що висвітлює розвиток  та становлення документознавства як суспільної науки.
      Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.
У першому розділі розглянуто історію розвитку документознавства, визначено об’єкт, предмет та структуру документознавства, висвітлено методи документознавчих досліджень.
У матеріалі другого розділу проаналізовано становлення документознавства як наукової дисципліни та її місце в системі наук. Узагальнено та систематизовано внесок ввітчизняних науковців у розвиток даної науки, окреслено перспективи та напрямки розвитку документознавства в Україні.

Ћплатить