.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Бюджетування як основний елемент системи фінансового плануванняЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………......3
РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………….5
1.1. Сутність, принципи побудови і класифікація бюджетування....………..…..5
1.2. Характеристика етапів впровадження бюджетування та правил фінансування на підприємстві………………..…………................................................10
1.3. Система контролю та моніторингу за результатами виконання фінансових планів.……………………...………………………………………………………….….16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ІЗЯСЛАВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.…..……………………………...20
2.1. Динаміка основних статей фінансових планів підприємства за класифікаційними ознаками…………………………………………………………….20
2.2. Оцінка критеріїв ефективності управління підприємством……………….25
2.3. Аналіз звітів про результати виконання фінансових планів підприємств………………………………………………………………………………32РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....38
3.1. Поліпшення процедури складання узгоджених фінансових планів на підприємстві……………………………………………………………………………...38
3.2.Покращення системи управління фінансовими ресурсами та результативності діяльності на житлово-комунальному підприємстві…………...…43
3.3. Вдосконалення бюджетного контролю на Ізяславському житлово-комунальному підприємстві ……………………………………………………………51
ВИСНОВКИ………………………………………………………….…………………..57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..………...….60
ДОДАТКИ……………………………….……………………………………………….64

ВСТУП
В умовах переходу України до ринкової економіки значна роль належить плануванню діяльності підприємств. Бюджетування є необхідним елементом керування ринковою економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні.
Якщо фінансові відносини охоплюють всі сторони діяльності держави або окремого підприємства, то бюджетування виражає ці сторони діяльності у відповідних фінансових показниках, які використовуються в управлінні підприємством.
Актуальність теми найбільш широко розкривається через призначення бюджетування.
Призначення бюджетування – визначення сукупної потреби підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, що забезпечують фінансування розширення виробництва, наданих послуг та виконаних робіт, виконання фінансово-кредитних зобов’язань перед бюджетом, банками, вирішення соціальних задач і задач матеріального стимулювання працівників підприємства.
Крім цього, фінансове планування сприяє запобіганню наднормативних і надпланових витрат товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як по окремих видах проведених заходів, так і по підприємству в цілому.
Мета дослідження полягає у дослідженні ефективності бюджетування та пошуку шляхів вдосконалення складання планів на даному підприємстві.
Об’єктом дослідження є Ізяславське житлово-комунальне підприємство.
Предмет дослідження – особливості процесу бюджетування як основного елементу фінансового планування на Ізяславському житлово-комунальному підприємстві.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:
• вивчити суть, принципи побудови та етапи впровадження бюджетування;
• ознайомитись із системою моніторингу за результатами виконання фінансових планів;
• проаналізувати процес бюджетування на Ізяславському житлово-комунальному підприємстві на основі показників динаміки важливих статей бюджетів;
• оцінити критерії ефективності управління підприємством;
• простежити результати виконання фінансових планів підприємства;
• запропонувати напрямки поліпшення складання фінансових планів на Ізяславському ЖКП;
• знайти шляхи вдосконалення бюджетного контролю на підприємстві.
В ході написання роботи було використано наступні методи дослідження:
 описовий;
 аналітичний;
 математичний;
 статистичний;
 порівняльний;
 графічний;
 визначення коефіцієнтів.

Ћплатить