.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Маніпулятивні техніки влади при атаці на підсвідомість індивідаЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЯВИЩЕ МАНІПУЛЯЦІЇ 5
1. 1. Сутність поняття «маніпуляція», її роль і значення. 5
1.2. Види маніпуляції. 10
РОЗДІЛ  ІІ. СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ 13
2. 1. Поняття «політичної маніпуляції». 13
2. 2. Техніки політичного маніпулювання. 20
РОЗДІЛ ІІІ. ВЕРБАЛЬНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ 26
3.1. Використання мовної сугестії в політичній діяльності. 26
3.2. Способи протидії. 31
3.3. Аналіз публічних виступів владних лідерів в контексті маніпулятивного впливу. 37
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 46
ВСТУП
Людство прийняло експансію технологій маніпуляції у практично всі сфери життя приблизно так, як поширення вірусу грипу: ці речі з’являються на певному етапі розвитку цивілізації, уникнути їх неможливо, подолати – поготів, бо з кожною епідемією демонструють дивовижну здатність до мутацій і камуфляжу. Дієвий спосіб захисту – усвідомлення небезпеки і самозахист, вдатися до яких спроможні не всі, бо це також один із вищих щаблів розвитку людини і суспільства.
 У ХХІ столітті, коли всезагальна глобалізація значно спростила виживання людини у межах природи, спостерігається загальне явне недостатнє використання її мускульної енергії, що призводить в подальшому до певного хаосу у свідомості (і житті; житті – як проекції свідомості), і вже у тій чи іншій мірі транспортується і на життя індивіда, і на життя, що його оточує. Тому актуальність дослідження маніпуляції існує як в теоретичній потребі уточнити визначення поняття, так і в практичній значущості приросту дослідницької бази, котра допоможе вибудовувати реальні суспільно значущі методи ефективної протидії.
Джерельна база: У ході дослідження головною джерельною базою став науковий доробок у галузі маніпуляції та масової психології таких вчених, як С. Кара-Мурза («Маніпуляція свідомістю»), Є. Доценко («Психологія маніпуляції: феномени, механізми і захист»), З. Фрейд («Масова психологія та аналіз людського «Я»»), Г. Лебон («Душа натовпу», «Психологія народів і мас»), Е. Каннеті («Маса і влада»). Слід також відмітити Інтернет-публікації С. Зелінського та В. Сороченко.
Об’єкт дослідження: явище маніпуляції.
Предмет дослідження: вербальна складова  політичної маніпуляції на прикладі аналізу публічних виступів владних лідерів.
Мета дослідження: визначити сутність явища політичного маніпулювання. Відповідно до мети було сформульовано кілька дослідницьких завдань:
• дати визначення поняттю «маніпуляція»;
• охарактеризувати досліджуване поняття в контексті політичного впливу, зосередившись на його вербальній складовій;
• виділити окремі техніки впливу на підсвідомість індивіда і мас як засобів політичної маніпуляції;
• визначити способи психологічного захисту від маніпулятивного впливу;
• проаналізувати публічні промови владних лідерів в контексті політичного маніпулятивного впливу.
Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, стематизації інформації, а також метод контент-аналізу.
Практична значущість: результати дослідження можуть використовуватись для інших видів інформаційно-аналітичної діяльності в галузі у сфері вивчення маніпулятивних практик і слугувати інформаційною базою для написання доповідей, рефератів тощо.
Архітектоніка: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків. У першому розділі визначається сутність поняття «маніпуляція» як явища психологічного впливу та виділяються її види. У другому розділі розглядається поняття «політична маніпуляція» та виділяються її окремі техніки. У третьому розділі розглядається вербальна складова політичного маніпулювання, наводяться способи психологічного захисту від даного впливу та аналізуються тексти публічних виступів владних лідерів в контексті мовної сугестії в політичній діяльності.
Тож у ході дослідження ми спробуємо визначити характер політичного маніпулятивного впливу на особистість і маси та проаналізувати деякі приклади його використання на практиці через призму його вербальної складової.

Ћплатить