.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Валютна політика і валютне регулювання 2008-2009Ћплатить
Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 6
1.1 Поняття валютної політики 6
1.2 Методи проведення валютної політики та валютного регулювання 8
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 14
2.1 Особливості валютного регулювання в Україні 14
2.2 Особливості валютної політики в Україні в 2008 – поч. 2009 рр. 16
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ВАЛЮТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 27
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТКИ 38
 
Вступ

Міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни. Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою. В Україні є грошові знаки чужоземних держав, найпоширенішими з яких є американський долар, який, до речі став однією з найвагоміших причин сучасної світової фінансової кризи. Режим функціонування всіх видів валюти в країні є також потужним фактором її подальшого соціально-економічного розвитку. Ось чому питання валюти є завжди в полі зору провідних економістів-фінансистів держави.
Становлення сучасної високоефективної української економіки неможливо без розвинутого фінансового ринку, складовою частиною якого є валютний ринок. Будучи формою організації руху валютних цінностей в Україні, валютний ринок в останні роки розвивався дуже швидкими темпами, тому валютні відносини потребують надзвичайної уваги з боку держави.
Актуальність дослідження. 2008 рік і початок 2009 виявилися неспокійними для економіки України. Стрімкий сплеск інфляційних тенденцій на початку року завдав значного удару не лише по реальному рівню життя населення, але й по довірі пересічних громадян, суб'єктів ринку, інвесторів до стабільності національної економіки та спроможності влади до послідовної реалізації обраного шляху економічної політики, сформували їх негативні очікування. Не встиг уряд рапортувати про подолання інфляційних процесів, як вересень та, особливо, жовтень позначилися комплексом тривожних негативних тенденцій: затяжним падінням фондового ринку, раптовим глибоким «провалом» курсу гривні, ажіотажним попитом вкладників банків та наростанням проблем комерційних банків з ліквідністю, стагнацією в низці галузей промисловості. На тлі розгортання світової валютно-фінансової кризи ці прояви зумовили поглиблення песимізму в оцінках становища в українській економіці.
Валютні проблеми в Україні вирішуються вкрай повільно та натрапляють на великі труднощі. Слабкий експортний потенціал не забезпечує достатніх валютних надходжень в країну, а непевна економічна ситуація примушує експортерів тримати валюту за кордоном. Крім того, у експортерів немає гарантій щодо вільного розпорядження валютними коштами і їм бракує необхідних стимулів для інвестування останніх в національну економіку.
Проблему валютної політики та валютного регулювання в Україні досліджували такі вчені, як Вахненко Т., Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Заболоцький Б.Ф., Мочерний С.В., Нікіфоров П., Равікович Є.І., Присенко Г.В. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Метою дослідження є визначення пріоритетного напрямку валютної політики та валютного регулювання в Україні на основі практичних і теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.
Об’єктом дослідження є валютна система України.
 Предметом дослідження є валютне регулювання та валютна політика в Україні.
Для досягнення поставленої мети слід вирішити ряд завдань:
- визначити особливості соціально-економічного розвитку України в період ринкової трансформації та їх вплив на валютну політику;
- з’ясувати проблеми валютної політики і валютного регулювання в період стабілізації економічного розвитку України 2008-2009 років;
- визначити шляхи удосконалення політики валютного регулювання в нашій державі:
- обґрунтувати орієнтири для валютно-курсової політики у середньостроковій перспективі та оцінити можливі наслідки їх реалізації.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Ћплатить