.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Історичний розвиток автономної республіки КримЋплатить

ЗМІСТ
     ВСТУП………………………………………………………………………………..3
     РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АВТОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. ОРГАНИ ВЛАДИ АВТОНОМІЇ……………………………………………………6
     1.1. Історичний процес становлення та розвитку АРК                                       6
     1.2. Особливості статусу органів влади АРК…………………………...………9
     РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ……………………………………………12
     2.1. Склад і структура ВР АРК...……………………………………………….12
     2.2. Порядок формування ВР АРК …………………………………………….14
     2.3. Компетенція та форми діяльності ВР АРК…………………………..…...16
     РОЗДІЛ 3 ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. СТАТУС МІСТА СЕВАСТОПОЛЬ ……………………………………...23
     3.1. Рада Міністрів як орган виконавчої влади АРК………………………….23
     3.2. Особливості конституційно-правового статусу міста Севастополя…….28
     ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..31
     СПИСОК ВИКОРИСТЕНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….33


ВСТУП
     Автономія у політико-правовому значенні форма самоврядування частини території унітарної, а іноді федеративної держави – територіальна автономія. Автономна територіальна одиниця, як правило, самостійна у вирішенні питань місцевого значення у межах, встановлених центральною владою. У цих рамках населення автономної одиниці користується правами самоврядування, звичайно більш широкими, ніж права адміністративно-територіальних одиниць.
     Адміністративно-територіальний устій України є трирівневим, на вищому рівні поміж всіх інших територіальних одиниць розміщена також Автономна Республіка Крим, яка є невід’ємною складовою частиною України, у межах повноважень визначених Конституцією і законами України.
    Актуальність теми полягає в тому, що сучасне суспільство не в змозі чітко сформулювати правовий статус Автономної Республіки Крим та її органів влади серед інших державних органів.
     Дана курсова робота має на меті розкрити сутність Автономної Республіки Крим її владних інститутів.
     Основними завданнями при написані роботи стали:
- розкрити конституційний статус Автономної Республіки Крим та органів влади віднесених до її відання;
- встановити зв’язок органів влади Автономної Республіки Крим з Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та іншими;
- визначити проблеми розмежування делегованих повноважень між владними структурами автономії;
- з’ясувати правовий статус міста Севастополь.
     Об’єктом курсової роботи є відносини, які виникають між органами влади Автономної Республіки Крим.
     Предметом даної роботи є сам конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.
     Теоретичну та нормативну базу складають Конституція України і ряд нормативно-правових, що стосуються даної теми. Також використовуються праці вітчизняних (Тація В.Я., Погорілка В.Ф., Тодики Ю.М., Кравченка В.В., Фрицького О.Ф. та інших) вчених.
     Дослідження теми є завжди більш повним та вичерпним, коли проводиться
кількома різними методами в їх системі та взаємодії.
     Природно, що присутній формально-догматичний метод, за допомогою якого здійснюється опис та аналіз правових норм та правових відносин, їх пояснення та тлумачення. Прослідковується застосування і діалектичного методу, зокрема, використання думок та суджень різних науковців, що займалися даним дослідженням. Метод порівняльно-описового дослідження дав нам змогу прослідкувати співвідношення владних повноважень між державними органами влади України та органів влади Автономної Республіки Крим. Наявний також метод логічного та історичного при досліджені розвитку Автономної Республіки Крим. До інших спеціальних методів віднесемо метод моделювання та бібліотечний пошук джерел та літератури.
     Наукова новизна роботи полягає у тому, що було здійснене комплексне дослідження конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.
     Теоретична значущість роботи полягає в тому, що проведено узагальнення підходів вітчизняних учених до проблеми дослідження, їх систематизацію, здійснено загальну характеристику державних органів влади автономної Республіки Крим.
     Основні положення дослідження можуть бути використані у курсах викладання Конституційного права України, що відображає практичне значення.
     Структура роботи складається із трьох розділів. У першому розділі “Історичний розвиток Автономної Республіки Крим. Органи влади автономії” наводяться загальні теоретичні відомості щодо історичного розвитку автономії, а також загально описуються повноваження органів влади Автономної Республіки Крим. У другому розділі “Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим” характеризуються особливості Верховної Ради автономії її структура порядок діяльності та основні повноваження. У третьому розділі “Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Статус міста Севастополь” суть якого полягає у тому, що в даному розділі закріплюється становлення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також спеціальний
статус міста Севастополь.


Ћплатить