.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Організація культурно-освітньої діяльності Союзу визволення України на Волині, Холмщині, Підляшші таЋплатить
дипломна робота, 55 сторінок

 Зміст

Вступ
Розділ І. Організація культурно-освітньої діяльності Союзу визволення України на Волині, Холмщині, Підляшші та Поліссі.
Розділ ІІ. Шкільництво на окупованих територіях.
Розділ ІІІ. Співпраця СВУ з Українськими Січовими Стрільцями.
Висновки
Список використаних джерел та літератури
ДодаткиВступ

У роки Першої Світової війни українство заявляє про свої політичні та національні права. На цьому шляху визначальною була культурно-освітня діяльність СВУ на Волині, Холмщині, Підляшші та Поліссі, що були окуповані Центральними державами. Ця діяльність була підпорядкована основній меті організації – пробудження національної свідомості українців цих земель, що була приспана протягом багатьох років, та побудові Української держави.
Актуальність теми визначається необхідністю вивчення національно-визвольного руху у період Першої світової війни, помітне місце в якому займає СВУ. Проводячи культурно-освітню діяльність на українських землях Волині, Холмщини, Підляшшя та Полісся, які були окуповані Центральними державами, Союз сприяв піднесенню національного духу українців, освітнього рівня населення, підпорядкувавши цю просвітницьку діяльність основній ідеї – відновлення державності українців.
Протягом багатьох років СВУ був об’єктом політичних та ідеологічних суперечок, звинувачень в шпіонажі, зраді Батьківщини з боку як радянських, так і вітчизняних істориків. Крім того, діяльність Союзу з ідеологічних причин замовчувалось, а не рідко і фальсифікувалось. Із здобуттям Україною незалежності стало можливим об’єктивне вивчення національної історії. Однак дана тема ґрунтовно не досліджувалась, відсутні також узагальнюючі чи спеціальні праці, в яких було б подано оцінку ролі СВУ у піднесенні національної свідомості та освітнього рівня населення північно-західних земель у період Першої світової війни. Тому вивчення даної теми є актуальним і становить суспільно-політичний інтерес.
Вивченням діяльності СВУ, його місця та ролі у вирішенні суспільно-політичних та національних проблем українського народу займались українські політичні та культурні діячі, самі члени різних політичних організацій. Питанню діяльності СВУ, зокрема культурно-освітньої праці на окупованих територіях Волині, Холмщини, Підляшшя та Полісся були присвячені окремі розділи праці К. Левицького «Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918 рр.» (1929-1930). Автор наголошує на заслузі СВУ у піднесенні освітнього та культурного рівня населення цих територій. Інтерес становить також монографія Є. Пастернака «Нариси історії Холмщини і Підляшшя (новітні часи)» 1968 р., окремий розділ якої присвячений культурно-освітній діяльності СВУ на Холмщині та Підляшші. Цій темі присвячені стаття В. Проходи «Союз визволення України», стаття В. Мички та А. Стецьківа  «Союз Визволення України».
Чільне місце у дослідженні даної теми посідає монографія І. Патера, що містить окремий розділ про культурно-освітню діяльність СВУ на Волині, Холмщині, Підляшші та Полісся і стала політичним явищем в українській нації і найбільш ґрунтовною працею при вивченні СВУ.
Джерелами до вивчення даної теми є також спогади, матеріали учасників СВУ, зокрема В. Дорошенк, О. Скорописа-Йолтуховського, активних працівників таборових організацій О. Безпалка, В. Сімовича. Інформація про культурно-освітню діяльність СВУ на окупованих територіях міститься у друкованому органі цієї організації «Вістник СВУ».
Мета роботи – на основі джерел та літератури дослідити проведення культурно-освітньої діяльності СВУ на Волині, Холмщині, Підляшші та Поліссі в період окупації цих земель Центральними державами.
Завданнями роботи є:
• висвітлити організацію культурно-освітньої діяльності СВУ на окупованих територіях;
• проаналізувати умови проведення культурно-освітньої праці;
• з’ясувати хід та особливості організації шкільної справи;
• охарактеризувати співпрацю СВУ і УСС у проведенні культурно-освітньої роботи.
Об’єкт дослідження – культурно-освітня діяльність СВУ на Волині, Холмщині, Підляшші та Поліссі.
Предмет дослідження – організація та напрямки культурно-освітньої діяльності на окупованих землях, спрямовані на пробудження національної свідомості населення цих земель, співпраця СВУ у цьому напрямку з УСС.
Робота складається зі вступу, основної частини, висновків, має список джерел та літератури і додатки.
У першому розділі «Організація культурно-освітньої діяльності СВУ на Волині, Холмщині, Підляшші та Поліссі» йдеться про умови організації цієї діяльності, її напрямки, створення культурно-просвітних організацій та товариств, що стали основою проведення цієї діяльності.
У другому розділі «Шкільництво на окупованих західно-українських землях» висвітлено організацію шкільної справи, що стало основою культурно-освітньої діяльності СВУ на цих територіях.
Третій розділ «Співпраця СВУ з УСС у проведенні культурно-освітньої діяльності СВУ» розкриває зміст основних напрямків співпраці СВУ з Українськими Січовими Стрільцями, що свідчило про об’єднання сил, спрямованих на утворення Української держави.
Отже, на основі опрацювання джерел та літератури спробую дослідити культурно-освітню діяльність СВУ на окупованих Центральними державами територіями.


Ћплатить