.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Мовні реалії в українсько-англійському бінарному зіставленніЋплатить
Зміст
Вступ…………………………………………………………..3
Розділ І. Реалії в перекладознавстві і лінгвокраїнознавстві………..6
1.1. Реалії як складова безеквівалентної лексики…………………….6
1.2. Термін “реалія” у перекладознавчих працях……………………..8
1.3. Поняття “реалії” в українському перекладознавстві……………11
1.4. Поняття “реалії” в лінгвокраїнознавстві…………………………12
Розділ ІІ. Питання класифікації і перекладу (трансляційного перейменування) реалій……………………………………………………….15
2.1.  Класифікація реалій……………………………………………….15
2.2.  Реалії і діалектизми. Діалектні реалії…………………………….18
2.3.  Реалії і терміни. Терміни-реалії…………………………………..20
2.4.  Проблеми перекладу реалій………………………………………22
Розділ ІІІ. Способи трансляційного перейменування реалій на основі зіставлення англомовних перекладів української прози……………………26
3.1. Транскрипція……………………………………………………….26
          3.2. Гіперонімічне перейменування……………………………………30
3.3.Дескриптивна перифраза. Комбінована реномінація. Калькування..………………….…………………………………….32
3.4.Міжмовна конотативна транспозиція. Метод уподібнення. Контекстуальне тлумачення реалій …………………..…………..34
Висновки............................................................................................................38
Список використаної літератури...................................................................41
Список ілюстративної літератури.................................................................43


Вступ
Мова під час свого розвитку акумулює в собі історію народу, його культуру, звичаї, традиції. Мова відображає в собі ту реальність, в якій живе народ, є виразником соціальної дійсності.
Не існує двох мов настільки тотожних, щоб їх можна було вважати виразником однакової соціальної дійсності. Різні мови – це різне бачення одного і того ж предмета. Мова відображає світогляд народу, який створює дану мову, тому кожному народові притаманна своя система понять.
У реаліях найбільш яскраво виявляється зв'язок  між мовою і культурою: поява нових реалій в матеріальному і духовному житті суспільства спричиняє виникнення реалій у мові.
У наш час, який характеризується активністю міжнародних стосунків у всіх сферах людського спілкування, особливо актуальним є дослідження реалій як мовних одиниць, у яких на лексичному рівні представлена соціокультурна інформація: історія народу, його культура, системи світовідчуття та світорозуміння. Повноцінне міжнародне спілкування, діалог культур є неможливим без розуміння реалій даного народу.
Дослідженням реалій вчені-лінгвісти почали займатися порівняно недавно, лише у 40-х роках ХХ століття. Хоча лексика “реалія” вживалася у філологічній літературі ХІХ і першої половини ХХ століття для позначення матеріальних предметів і характерних національних звичаїв.
Дослідженням реалій у другій половині ХХ століття займалися А. Федоров, С. Толстой, Г. Шатков, Л. Соболєв, Я. Рецкер, В. Коптілов, О. Кундзіч, С. Влахов, С. Флорін, Г. Томахін. Усі дослідники зробили чимало для вивчення реалій, для обґрунтування їхньої класифікації та способів відтворення їхніх функцій у перекладі.
Питання функціонування, класифікації, перекладу реалій в українсько-англійському бінарному зіставленні виявляється досить складним. З одного боку іншокультурний елемент може бути уподібнений існуючому в певній культурі в тому випадку, якщо елемент, який використовується для розпізнання уже існує. З іншого боку, кожна мова характеризується своєрідною системою зовнішніх відмінностей, які виражають її систему слів і мовних значень.
Актуальність проблеми зумовила вибір теми дослідження: “Мовні реалії в українсько-англійському бінарному зіставленні”
Об'єктом дослідження є процес функціонування реалій в українсько-англійському бінарному зіставленні.
Предметом дослідження – мовні реалії в українсько-англійському бінарному зіставленні та проблеми їх функціонування, класифікації, перекладу.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні поняття “реалія” та визначенні способів трансляційного перейменування реалій на основі зіставлення англомовних перекладів української прози.
Мета дослідження передбачає розв'язання таких конкретних завдань:
 дослідити поняття “реалія” в перекладознавстві і лінгвокраїнознавстві;
 з'ясувати проблеми класифікації реалій;
 з'ясувати проблеми перекладу реалій;
 дослідити способи трансляційного перейменування реалій в українсько-англійському бінарному зіставленні;
          Теоретична значущість дослідження виявляється в тому, що його результати можуть бути використані в майбутніх дослідженнях таких загальних проблем як поняття “реалії”, класифікація реалій та шляхи передачі іншомовних реалій.
Практична цінність полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при вивченні студентами курсів лінгвокраїнознавства, перекладознавства.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ћплатить