.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Проблеми перекладу англомовної юридичної документації на українську мовуЋплатить
ЗМІСТ

Розділ І. Вступ

Розділ IІ. Теоретичний аспект відтворення юридичних текстів при перекладі            
§ 1. Лінгвістичні особливості організації юридичної текстової літератури англійською та українською мовами.
1.1. Жанрово-стилістичні особливості юридичних текстів англійською та українською мовами.
1.2. Лінгвокультурні фактори організації юридичних англомовних та україномовних текстів:
а) культурні;
б) історико-соціальні;
в) політико-економічні.
§ 2. Теоретичний аспект використання перекладацьких засобів при перекладі юридичних текстів і документації.
§ 3. Термінологічна лексика в аспекті теорії перекладу юридичної текстової літератури.

Розділ ІІІ. Особливості перекладу англомовної юридичної документації на українську  мову
§ 1. Особливості перекладу юридичних документів за сферою їх застосування і галузями права (Contract, Corporate and Intellectual property Law).
§ 2. Особливості перекладу рішень суду та документів інших органів судової юрисдикції.
§ 3. Особливості перекладу міжнародних правових конвенцій.

Висновки

Список  використаної літературиВСТУПЗавдання роботи:

1. Розглянути поняття стилю та терміну відносно до юридичної літератури.
2. Розкрити особливості перекладу науково – технічної літератури
3. Сформулювати теоретичні основи перекладу.
4. Дати визначення перекладу.
5. Розглянути поняття “розуміння тексту”, “стиль”, “переклад” у взаємозв'язку.
6. Провести дослідження юридичних текстів в аспекті перекладу
7. Визначити основи перекладацького реферування.

Предметом дослідження є переклад юридичної літератури. Поняття “переклад” дуже широке. Воно включає в собі й творчий процес як мистецтво, і теорію перекладу як особливу наукову дисципліну, яка має свої теоретичні засади й потребує подальших розробок. Завдання теорії перекладу - досліджувати закономірності в співвідношенні між оригіналом та його іншомовною “копією”, узагальнювати у світлі наукових даних висновки зі спостережень за окремими випадками перекладу й опосередковано сприяти перекладацької практиці, яка могла б черпати в ній обгрунтування й докази в пошуках необхідних засобів висловлення на користь максимального відображення всіх нюансів та тонкощів оригіналу.

Таким чином, основним предметом уваги в теорії перекладу й, зокрема, у нашому дослідженні, є співвідношення між оригіналом та перекладом, а також різноманітністьтих форм, за яких вони набувають повної змістової ідентичності.
Наукова робота передбачає існування певної системи наукових зрозуміти та категорій, які застосовуються до всієї сукупності явищ, що розглядаються, а не фрагментарність висловлювань, викликаних чи тім іншим конкретним випадком. Це можливо за умови не тільки знання перекладачем теорії перекладу, алі й наявності в нього відповідного естетичного смаку, розуміння та орієнтування в соціально - культурному просторі, у якому перебуває об'єкт перекладу. Наукова концепція дослідження полягає в обгрунтуванні основних положень теорії перекладу та розробка нових прийомів та методів роботи з іноземним текстом, що полегшує роботові перекладача. Основоположна гіпотеза дослідження - сформувати фахово - естетичну культуру юриста, що, на наш погляд, є основною для вдалого поєднання інтелектуального рівня юриста, світоглядних його позицій, високого рівня загальної культури. Все це в системі й дасть змогу сформувати особистість юриста - перекладача, здатного конкурувати на ринку праці. Виховання юриста - перекладача - це безперервна система організації особистості, вихід ії в пізнавальний простір. Професійно - естетичний смак - багатомірний феномен, який є невід'ємною частиною загальної естетичної культури.

Основними етапами дослідження є:
1. пошуково - ознайомлювальний, який полягає в доборі бібліографії, ознайомленні з літературою, складанні картотеки.
2. аналітичний, який полягає в тому, що в роботі виконується критичний огляд літератури, формується власна концепція дослідження, класифікується матеріал;
3. етап систематизації необхідного матеріалу та його опис.

На першому етапі дослідження використовують такі прийоми дослідження, як класифікація, систематизація, узагальнення, а також індуктивний метод мислення.
На іншому етапі використовується аналіз, синтез, порівняння, переважає дедуктивний метод мислення.
На третьому етапі використовується класифікація, систематизація, узагальнення, дедуктивно - індуктивне мислення. Джерелами фактичного матеріалу є тексти юридичного характеру (законі, ухвали, рішення судів), спеціальні словники (російсько - українсько - англійський словник правничої термінології) та результати опитування інформантів.
Новизна роботи полягає в розробці нових методів та прийомів роботи з текстом юридичного характеру, які поліпшують та полегшують роботові юриста - перекладача. У роботі встановлюються закономірності розвитку вмінь, знань, навичок перекладацької діяльності, а також виявляється специфіка перекладу текстів юридичного спрямування з англійської мови українською.

Практичне використання результатів дослідження полягає в тому, що отримані дані можна застосувати при розв'язанні практичних завдань перекладу, при вивченні різних розділів мови, при розробці методики прискоренного синхронного та послідовного перекладу.

Ћплатить