.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Взаємозвязок Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юристаЋплатить

ЗМІСТ
Вступ.........................................................................................................................3
Розділ І Теоретичний аналіз поняття Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій та дослідження механізму їх взаємозв’язку.......................................7
1.1. Поняття Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста.......7
1.2. Взаємозв’язок Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій та чинники, що впливають на їх формування...............................................20
Розділ ІІ Взаємозв’язок Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста як фактор впливу на його професійне становлення та професійну діяльність................................................................................................................33
Висновки................................................................................................................53
Список використаних джерел та літератури......................................................58
Додаток 1................................................................................................................64
Додаток 2...............................................................................................................66
Додаток 3...............................................................................................................67


ВСТУП
З огляду на завдання, що стоїть перед юристом – захист прав та інтересів людей, а також відповідальність перед суспільством, яка на нього покладається, особа юриста повинна відповідати високим вимогам законодавства, юридичної етики та суспільної моралі. Однак сьогодні в Україні досить поширеним є випадки порушення юристами норм професійної етики та процвітання корупції в судах, прокуратурі та міліції. Поряд із великою чисельністю соціальних факторів, відсутність належного морального та етичного виховання майбутніх юристів великою мірою впливає на виникнення та поширення зазначених негативних явищ у нашому суспільстві.
У формуванні та розвитку особи юриста велику роль відіграють, перебуваючи у дуже тісній взаємодії, його ціннісні орієнтації, рівень самооцінки та сформованість такого Я-образу, який би відповідав вимогам, що ставляться перед юристом в нормативних актах та нормах професійної етики й моралі.
Проте на даний час існує дуже мало досліджень, які були б  присвячені вивченню Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій саме представників юридичної професії. В основному вони зводяться лише до характеристики цих структур самосвідомості в контексті вивчення особистості в цілому. Безперечно не можна розглядати ці поняття, торкаючись лише професійної сфери людини, не враховуючи при цьому ті чинники, які впливають на розвиток будь-якої особистості. Проте робота юриста передбачає певну специфіку, яка стосується як вимог до особи юриста, так і умов, в яких він здійснює свою професійну діяльність, що вимагає проведення досліджень, які б дали змогу з’ясувати особливості Я-образу юриста, його самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста, які у взаємозв’язку сприяють формуванню цілісної особистості професіонала.
Все вище зазначене визначає актуальність теми дослідження.
Метою даної кваліфікаційної роботи є визначення взаємозв’язку Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій юриста та дослідження їх впливу на професійне становлення та професійну діяльність юриста.
Мета роботи вимагає виконання наступних дослідницьких завдань:
1) здійснити теоретичний аналіз поняття Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста;
2) вивчення факторів, що впливають на формування зазначених структурних елементів самосвідомості;
3) дослідження взаємозв’язку Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста;
4) прослідкувати зв’язок між Я-образом, самооцінкою та ціннісними орієнтаціями юриста шляхом емпіричного їх дослідження;
5) вивчення вимог законодавства та юридичної етики, на основі яких формується Я-образ юриста, його самооцінка та ціннісні орієнтації;
6) дослідження впливу Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій на професійне становлення та професійну діяльність юриста.
Об’єкт дослідження – самосвідомість юриста.
Предмет дослідження – взаємозв’язок Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій юриста.
При написанні роботи були використанні наступні методи: аналіз (наукових публікацій, присвячених вивченню Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій та норм законодавства і юридичної етики щодо вимог до особи юриста), порівняння (різних підходів до розуміння Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста), узагальнення та систематизація емпіричних та теоретичних даних (формування висновків щодо предмету дослідження на основі вивченого матеріалу, узагальнення даних емпіричного дослідження Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій), метод анкетування (при емпіричному дослідженні взаємозв’язку Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій, а також дослідженні професійних та соціальних цінностей студентів-правників), математичні методи обробки даних (підрахунок результатів анкетування). Загалом в основу дослідження покладено комплексний підхід, що обумовлено специфікою предмета дослідження, який стосується не лише психології, але й торкається проблем у галузі юриспруденції.
Джерельну базу дослідження склали: загальнопсихологічні теорії свідомості та самосвідомості особистості ; праці Бернса К., Кона І. та Налчаджяна А., присвячені теорії розвитку самосвідомості та Я-концепції зокрема , автореферати дисертацій з вивчення проблеми формування Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій особистості . Важливу роль при написання кваліфікаційної роботи відіграли також наукові статті , підручники з юридичної психології та деонтології , а також нормативно-правові акти .
Наукова новизна роботи полягає у дослідженні взаємозв’язку Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій особи як представника юридичної професії, з’ясування значення цих категорій для формування особи професіонала та визначення тих характеристик Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста, які найбільшою мірою впливають на його професійне становлення.
Кваліфікаційна робота містить наступні структурні елементи: вступ, два розділи (перший з яких поділяється на два підрозділи), висновки, список використаних джерел та літератури, три додатки. Основна частина дослідження включає: Розділ І Теоретичний аналіз поняття Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій та їх взаємозв’язок, що поділений на два підрозділи: 1.2. Поняття Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста та 1.2. Взаємозв’язок Я-образу, самооцінки, ціннісних орієнтацій та чинники, що впливають на їх формування, Розділ ІІ Взаємозв’язок Я-образу, самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста як фактор впливу на його професійне становлення та професійну діяльність.

Ћплатить