.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вдосконалення організації фінансового контролінгу підпрємстваЋплатить
ПЛАН
ВСТУП………………………………….…………………………………………..……3
РОЗДІЛ І. НЕОБХІДНІСТЬ І  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ…………………………………………………………………..……..5
1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу……………………………….……5
1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації…………………………………………………………………….…………13
1.3.Методи фінансового контролінгу………………………………………….……...16
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН КОНТРОЛІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПЕРЛИНА»……………………………………………………...23
2.1. Оцінка сильних і слабких сторін у фінансовій сфері контролінгової діяльності ТОВ  «Перлина»………………………………….…………………………………….23
2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Перлина»……………………………………………………………………….………32
2.3.Зміст та завдання контролінгу фінансів підприємства……..………………...….39
Розділ ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРЄМСТВА ……..….….39
3.1.Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства………………………………………………..…………………………..44
3.2. Шляхи оптимізації контролінгу на підприємстві………………………………..44
ВИСНОВКИ……...…………………………………………..…………………………48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………....50
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………51
ВСТУП
Контролінг - концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень. Контролінг як наука пов'язаний з управлінням та регулюванням господарської та фінансової діяльності, для чого використо-вується система отримання та обробки інформації про техніко-економічні показники роботи підприємства, базується на системі нормування витрат, визначенні залежності між обсягом реалізованої продукції, витратами та прибутком, кількістю витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацією машин та управлінням іншими показниками, які характеризують рівень використання виробничих потужностей і ресурсів усіх видів.
Актуальність даної теми полягає у тому, що впровадження системи контролінгу на підприємстві надає цілий ряд переваг керівництву компанії та її співробітникам, а також слід зазначити, що в Україні контролінгу приділяється не досить уваги, хоча причин для його активного запровадження достатньо.
Таким чином метою даної курсової роботи є визначення сутності конролінгу, його завдань, функцій і методів та практичне використання їх на підприємстві.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1. Визначити сутність та функції фінансового контролінгу.
2.Розглянути методи фінансового контролінгу.
3. Оцінити сильні і слабкі сторони у фінансовій сфері діяльності ТОВ «Перлина»
4. Визначити основні  проблеми  та  шляхи вдосконалення  фінансового контролінгу на підприємстві.
Об’єктом дослідження є  контролінг, як економічне  явище.
       Предметом  дослідження – впровадження  та  застосуваня  контролінгу,  як  чинника  ефективної діяльності  підприємства.
З метою одержання найбільш повних результатів застосовувалися такі методи:
- статистичний, який полягає в описі та аналізі даних, що дозволяє робити висновки щодо конкретного явища;
- аналітичний, основною метою якого є отримання огляду, висновків, у яких подається аналітична оцінка стану питання за визначений проміжок часу;
- графічний, що використовується для наочного зображення кількісної залежності різного роду явищ;
- табличний, основною метою якого є систематизація даних.

Ћплатить