.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Особливості самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою (на прикладі тютюнопаління)Ћплатить
ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................................     3
Розділ 1. Адиктивна поведінка студентів та особливості їх самосвідомості………..  5
1.1. Адиктивна поведінка як специфічний тип девіантної поведінки………………………………………………..............................5
1.2. Суть самосвідомості як психологічного утворення…………………...10
1.3. Характеристика основних складових самосвідомості особистості……………………………………………………………..14
Розділ 2. Емпіричне дослідження самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою (на прикладі тютюнопаління). ………………………………….............18
Висновки.....................................................................................................................................28
Список використаної літератури
Додатки


ВСТУП
Соціальні, економічні та медичні наслідки адиктивної поведінки молоді є однією з найбільш гострих проблем у всьому світі. Феномен адикції (узалежнення) від будь-якої психоактивної речовини – це фактично саморуйнівна поведінка, яка закономірно призводить до незворотних змін психіки, функціонування внутрішніх органів і систем та до деградації особистості. Тому важливим аспектом нашого дослідження стало вивчення особливостей самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою, яка проявляється саме в тютюнопалінні.
Проблемою адиктивної поведінки та самосвідомості займалося багато як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників у різних галузях науки, зокрема психології. Методологічну і теоретичну основу становили праці І.П. Анохіної, Р. Бернса, Л.І. Божович, С.В. Горянської, Е.В. Змановської, І.С. Кона, Ц.П. Короленко, Н.С. Курек, Л.Г. Леонової та ін. 
Адиктивна поведінка студентів розглядається як одна з форм девіантної поведінки, що виражається в прагненні до відходу від реальності шляхом зміни свого психічного стану за допомогою прийому психоактивних речовин. Самосвідомість студентів з адиктивною поведінкою має свої особливості і саме на виявлення цих особливостей спрямоване наше дослідження.
Об’єкт дослідження -  прояви адиктивності в поведінці студентів.
Предмет дослідження – особливості самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою.
Мета дослідження - вивчення особливостей самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою.
Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми у системі психолого-педагогічних знань, уточнити зміст понять «самосвідомість» та «адиктивна поведінка студентів».
2. Провести експериментальне дослідження особливостей самосвідомості студентів з адиктивною поведінкою (на прикладі тютюнопаління).
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
• Системний аналіз, синтез та узагальнення матеріалу;
• Метод порівняльного аналізу;
• Методи опитування та анкетування;
• Методи математичної статистики.
В результаті проведення емпіричного дослідження була висунута така гіпотеза: самосвідомість студентів з адиктивною поведінкою (тютюнопаління) має свої змістовні особливості. Практична цінність роботи полягає в узагальненні знань про самосвідомість студентів з адиктивною поведінкою та вивченні її особливостей.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обгрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 

Ћплатить