.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Власний капітал банкуЋплатить
34 сторінки, курсова робота

ВСТУП

В сучасних умовах розвитку будь-якої країни одним з найважливіших чинників економічного зростання є створення та функціонування надійної і потужної банківської системи. Здійснення банками ефективних дій – це основний важіль відтворення економіки країни. Банківська система відображає соціально-економічні принципи, механізми товарно-грошових відносин та соціально-політичний розвиток держави.
Банки відіграють важливу роль у суспільстві. Вони забезпечують передання грошового капіталу зі сфер накопичення у сфери використання. Завдяки банкам діє механізм розподілу і перерозподілу капіталу за сферами і галузями виробництва. Банки забезпечують економію суспільних витрат обігу і раціоналізацію всіх процесів обігу товарів і капіталів, сприяють подальшому зростанню концентрації виробництва і капіталу. Через банки мобілізуються великі капітали, необхідні для інвестицій, розширення виробництва.
Сьогодні банки стали надзвичайно важливими суспільними інституціями, від діяльності яких значною мірою залежить економічне благополуччя держави, країни в цілому і кожної людини зокрема. Запроваджувані в Україні ринкові відносини спонукають до пошуку нових і нових підходів до вдосконалення функціонування усієї банківської системи. Реформування банківської системи полягає в тому, щоб банківська сфера не лише повністю відповідала зростаючим економічним і соціальним запитам держави та суспільства, а йшла на крок попереду, стимулювала економіку до подальшого піднесення, нарощування темпів виробництва.
Основи діяльності будь-якої банківської установи є наявні фінансові ресурси, основними джерелами яких є власні кошти. Власний капітал банку відіграє важливу роль як від початку функціонування банківської установи, так і в процесі його подальшої діяльності. Саме тому дослідження діяльності комерційних банків, зокрема механізму формування власного капіталу є актуальним на сьогодні. Мета дослідження полягає у визначенні напрямків вдосконалення формування власного капіталу комерційного банку на основі теоретичних та практичних засад обраної проблематики.
Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань:
1. визначити основні економічні категорії, пов’язані з власним капіталом як складовою пасивів банку;
2. дати характеристику джерелам формування  власного капіталу банку;
3. охарактеризувати основні показники оцінювання власного капіталу;
4. проаналізувати показники достатності власного капіталу на прикладі конкретного банку;
5. визначити перспективні напрямки поповнення власного капіталу банку;
6. здійснити прогноз обсягів і показників капіталу банку.
Об’єктом дослідження є АКБ «Правекс-Банк», а предмет дослідження – особливості формування власного капіталу даного банку.
При проведенні дослідження використано такі методи: статистичний, метод наукової абстракції, метод прогнозування, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, метод використання абсолютних і відносних показників, балансовий метод, табличного відображення аналітичних даних.

Ћплатить