.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Використання рольової гри у процесі навчання діалогічного мовлення на середньому етапі ЗОШ 2Ћплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ 7
1.1 Особливості навчання іноземної мови у школах різного ступеню 7
1.2 Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння 11
1.3 Діалогічне мовлення та особливості його навчання на середньому етапі загальноосвітньої школи 17
1.4 Рольова гра як вид діяльності на уроці англійської мови 26
РОЗДІЛ 2. РОЛЬОВА ГРА В НАВЧАННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В 7 КЛАСІ ЗОШ 31
2.1 Психологічні особливості школярів в 7 класі 31
2.2 Практичне використання рольової гри при навчанні діалогічного мовлення в 7 класі ЗОШ 33
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44
ДОДАТКИ 48


ВСТУП

Гра, як одна із форм відображення ведучої діяльності, може відповідати певному віку, повертатись до більш ранніх форм поведінки, випереджати відповідну вікову стадію і сприяти підготовці до нової ведучої діяльності. Ці і деякі інші теоретичні положення поки що недостатньо використовують для правильної організації навчальної рольової гри на уроках англійської мови.
Також потрібно відмітити, що в організації навчально-ігрового спілкування важливим являється створення умов для такого виконання ігрового завдання, в якому досягалось не лише «приєднання» реплік, а взаємодія партнерів, оскільки спілкування є власне взаємодія учасників.
В результаті вивчення практики роботи вчителів і теоретичного аналізу проблеми виникла думка про те, що рольова гра може ефективно використовуватися на уроках англійської мови з урахуванням основних положень теорії, ведучої діяльності і змісту вікових стадій розвитку школярів, дослідження проблем спілкування і мовленнєвої діяльності.
Рольові ігри знаходять все більш широке застосування в практиці навчання англійської мови у школі. Вони, безперечно, будуть підсилювати комунікативну направленість у вивченні розвитку цікавості до іноземної мови.
Рольова гра володіє власною дидактичною структурою. Теми, на яких базується зміст рольових ігор, включені в зміст вивчення іноземної мови для даного класу.
Застосування ігор на уроках іноземної мови в середніх класах сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета, забезпечує більш стійку увагу, а відповідно і краще сприймання мовного матеріалу. Гра також являється засобом активізації мовного спілкування.
Рольова гра, будучи найбільш точною і в той же час доступною моделлю іншомовної форми спілкування, являється тією організаційною формою навчання, яка дозволяє найбільш оптимально спаровувати групові, парні і індивідуальні форми роботи на уроці і в післяурочний час.
Більшість методистів вважають, що рольова гра має велике значення у розвитку навиків спілкування.
Актуальність теми. Рольова гра - методичний прийом, який відноситься до груп активних способів навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Використання цього прийому в навчальному процесі сприяє досягненню мети навчання діалогічного мовлення і розширеному монологічному висловлюванню, активізації мислення і мовної діяльності школярів, формуванню у них навиків і умінь самостійного вираження думки, освіті і вихованню учнів засобами іноземної мови.
Рольова гра - одна із форм організації мовної ситуації, яку використовують у навчальних цілях. В основі рольової гри лежить організоване мовне спілкування учнів у відповідності з розподіленими між ними ролями і ігровим сюжетом. Одержані результати, висновки і рекомендації внаслідок дослідження, використання рольових ігрових форм, внаслідок вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних авторів (Д. Б. Ельконін, Г. А. Рубіштейн, Є. І. Матецька, Т. І. Олійник, С. Н. Карпова, Н. Я. Михайленко та ін.) дозволяють широко використовувати рольову гру в цілях навчання іноземної мови і виховання школярів.
Проблему використання рольової гри у процесі навчання усного мовлення на початковому етапі середньої школи досліджували такі вчені, як Балан М.А., Вишневський О.І., Корндорф Б.Ф., Панова Л.С., Ніколаєва С.Ю. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є вікові а психологічні особливості учнів 7 класів середньої ЗОШ з метою виявлення оптимальних засобів навчання діалогічного англійської мови.
 Предметом дослідження є використання рольової гри як засобу навчання діалогічного мовлення.
Мета дослідження полягає в характеристиці використання рольової гри у процесі навчання діалогічного мовлення на середньому етапі загальноосвітньої школи. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати особливості навчання іноземної мови у школах різного ступеню;
2. Проаналізувати діалогічне мовлення та особливості його навчання на середньому етапі загальноосвітньої школи;
3. Дати загальну характеристику говорінню як виду мовленнєвої діяльності та умінню;
4. Коротко охарактеризувати рольову гру як вид діяльності на уроці англійської мови;
5. Визначити практичне використання рольової гри при навчанні діалогічного мовлення на середньому етапі ЗОШ.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
3. Метод аналізу. Даний метод полягає у загальному вивчені предмету, його осмислені.
4. Метод синтезу. Суть цього методу полягає у вивчені предмета в цілісності.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 

Ћплатить