.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Навчання діалогічного мовлення учнів 10-11 класів у школах з поглибленим вивченням англійської мовиЋплатить
Зміст

Вступ 3
Розділ І.Загальна характеристика діалогічного мовлення 5
1.1. Поняття діалогічного мовлення 5
1.2. Структура діалогу 8
Розділ ІІ Особливості навчання діалогічного мовлення учнів 10-11
класів у школах з поглибленим вивченням англійської мови 14
2.1. Вплив комунікативної інтенції на навчання діалогічного
мовлення 14
2.2. Особливості та труднощі оволодіння діалогічним мовленням 18
2.3. Етапи навчання діалогічного мовлення 20
Висновки 28
Список використаних джерел 30
 
 Вступ


Нині наша держава вступає у тісні стосунки з країнами близького і дальнього зарубіжжя, зміцнюються економічні та культурні зв’язки. Беручи до уваги той факт, що чимало з числа цих країн є англомовними, зростає потреба у вивченні англійської мови. Доцільність її вивчення підкріплюється також тією обставиною, що англійська мова є мовою міжнародного спілкування. Оскільки найпоширенішою формою спілкування є діалогічне мовлення, то великого значення набуває уміння учнів правильно вести діалог. Крім того слід визнати, що методично-групові форми роботи на уроці достатньою мірою ще не розроблені. Саме у цьому і полягає актуальність нашого дослідження.
Стан дослідженості проблеми. Проблеми навчання діалогічного мовлення вивчали такі дослідники як І.А.Зимня, Є.І.Пассов, І.К.Скляренко, О.І.Вишневський, В.Л.Склалкін, Л.С.Панова, Р.В.Фастовець, С.Я.Андрушко, Т.І.Олейник, М.Н.Сосяк, Дж.Ревел, Л.Літлвуд, В.М.Ріверс, Фр.Дебізер та інші. Скалкін займався розробкою вправ з розвитку комунікативного мовлення, навчанням діалогічного мовлення; Зимня розглядала психологічні аспекти навчання говорінню іноземною мовою; Фастовець розробляв методику навчання іншомовному спілкуванню; Бюрней розглядав методи спілкування.
 Об’єктом наукової роботи є навчання діалогічного мовлення учнів 10-11 класів у школах з поглибленим вивченням англійської мови.
Предметом наукової роботи є методика навчання діалогу учнів 10-11 класів у школах з поглибленим вивченням англійської мови.
Метою наукової роботи є розробка методики навчання діалогу учнів 10-11 класів у школах з поглибленим вивченням англійської мови. Досягнення цієї мети передбачало вирішення ряду завдань:
1) визначення комунікативних та психолінгвістичних характеристик діалогічного мовлення;
2) вивчення структури діалогу;
3) дослідження складових компонентів діалогу;
4) врахування індивідуальних особливостей учнів під час ведення діалогу;
5) розробка комплексу вправ та експозицій для навчання діалогічного мовлення.
Для дослідження цієї проблеми використовувались такі методи:
 опрацювання наукових джерел з психології, психолінгвістики та методики навчання діалогічного мовлення;
 вивчення досвіду навчання діалогічного мовлення учнів старшого етапу на уроці англійської мови;
 спостереження за процесом навчання діалогічного мовлення.
Практична цінність даної роботи полягає у розробці комплексу вправ для навчання учнів 10-11 класів вести діалог.
Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. У вступі сформульовано мету та завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина містить два розділи. У висновках підведено підсумки результатів дослідження.

Ћплатить