.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Абревіація як засіб номінаціїЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1 АБРЕВІАТУРИ В КОНТЕКСТІ ФОРМОТВОРУ ................................ 6
 1.1 Роль формотвору у поповненні словникового складу
англійської мови …………………………………………………………………… 6
 2.1 Структурні групи абревіатур .............................................................. 16
 3.1 Нові шляхи номінації в галузі комп'ютерної термінології ……….. 19
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР ……... 27
 2.1 Переклад типових абревіатур у комп'ютерних текстах ................... 27
 2.2 Складові частини абревіатур та їх словникових статей ................... 34
 2.3 Процес реєстрації абревіатури у словнику ........................................ 41
ВИСНОВКИ ............................................................................................................... 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........................................................... 45ВСТУП

Абсолютний прогрес мови, наголошують науковці, насамперед виражається в розвитку словникового складу, саме тому лінгвістичні та соціолінгвістичні питання, пов`язані з розвитком, збагаченням словникового складу, завжди були в центрі уваги мовознавців. Дослідження цих питань дає змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, заглянути в її майбутнє, висвітлити проблему "мова та її середовище", яка має важливість не тільки для соціальної, але й для "внутрішньої” лінгвістики. Розвиток словникового складу якраз і відбиває процес пристосування мовної системи до нових потреб комунікації у зв`язку з ускладненням середовища.
Кінець ХХ-го століття відзначається глобальними соціально-економічними змінами, людство вступило в новий етап науково-технічного прогресу, який іменується інформаційною революцією. Не випадково, що саме в цей період значно зросли і темпи збагачення словникового складу: в 90-ті роки, за оцінками дослідників, англійська мова щорічно поповнюється 15000-20000 нових одиниць, тоді як на початку XX-го століття приріст становив всього 1000 одиниць на рік. У той же час в 90-ті роки проблемам розвитку словникового складу приділялось значно менше уваги, ніж у 70ті-80ті роки, незважаючи на очевидність більших масштабів кількісних та якісних змін, спричинених бурхливим розвитком економіки, науки, техніки, ускладненням форм суспільного життя.
Актуальність вибору проблеми визначається необхідністю і в той же час відсутністю комплексного аналізу процесів та явищ, які відбуваються в словниковому складі англійської мови наприкінці ХХ століття. Зокрема, виникає необхідність дослідження змін в шляхах, способах та засобах збагачення словникового складу, процесів формування нових дериваційних елементів, які активно відбуваються саме в останні десятиліття; поза увагою вчених здебільш зостаються питання, які пов’язані з внутрішньомовною мобільністю та міграцією лексики, а саме ця мобільність та міграція стає, на нашу думку, важливим, навіть вирішальним фактором розвитку словникового складу сучасної англійської мови; подальше ускладнення позамовного середовища потребує соціолінгвістичного аналізу інноваційних процесів, виявлення конкретних соціальних чинників, які найбільш впливають на ці процеси, розкриття ролі інформаційної революції в лексико-семантичних змінах.
Метою роботи є визначення тенденцій розвитку словотвірної системи англійської мови, змін у шляхах та способах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих процесів, серед яких особливе місце займають абревіатури як окремий спосіб номінації. Мета роботи передбачає необхідність вирішення конкретних завдань:
 пояснити поняття формотвору і вказати його вплив на поповнення словникового запасу мови;
 з'ясувати що таке абревіатура та виявити її основні структурні групи;
 розглянути нові способи номінації у галузі комп'ютерної лінгвістики;
 дослідити тенденції розвитку окремих ланок словотвору і словотворчої системи взагалі;
 проаналізувати способи і варіанти перекладу комп'ютерних абревіатур;
 встановити складові частини абревіатур та їх словникових статей;
 зареєструвати нову абревіатуру у інтернет-словнику абревіацій;
Об'єктом дослідження слугували нові словоутворення, лексико-семантичних варіантів та словосполучень, які виникли в англійській мові за останні роки. Джерелами абревіатур та інших типів скорочення були словники та довідники нової лексики, періодичні видання англомовних країн.
Предметом дослідження є характерні особливості шляхів словотвору в галузі компютерної лінгвістики, специфіка перекладу та функціонування абревіатур.
Наукова новизна визначається поставленою метою і полягає в тому, що в роботі розкриваються тенденції розвитку лексико-семантичної системи англійської мови, зміни в шляхах, способах та засобах поповнення словникового складу. Вперше було здійснено дослідження інноваційних процесів з урахуванням широкого діапазону варіювання англійської мови, особливе місце відводиться розгляду методики перекладу нових мовних утворень та шлях їх проникання, а також утвердження у словниках.
Практичне значення роботи полягає у можливості застосування інформації для освоєння нових шляхів формування лексики, спроби утворення власних скорочень і подальшого дослідження закономірностей сучасної лексики.
Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Перший розділ охоплює інформацію про особливості шляхів формотвору слів, одним з яких є спосіб утворення абревіатур, тенденції в галузі комп’ютерної термінології. Подається матеріал про конкретні причини виникнення нових економічно обґрунтованих способів формування лексики.
 У другому розділі ми продовжуємо аналізувати  комп’ютерну лексику, але тепер вже більш неформальну, що з’явилася в силу нових світових тенденцій.   Також приділяється увага вивченню способів перекладу різноманітних скорочень, зокрема і абревіатур, а також розглядаються механізми реєстрації абревіатур в електронних словниках. 
 Загальна кількість сторінок бакалаврської роботи становить 50.

Ћплатить