.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом в українській та англійській мовахЋплатить
Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом в українській та англійській мовах та їх переклад на прикладі твору Джека Лондона Мартін ІденЗМІСТ
            ВСТУП................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 Фразеологія, основні поняття та класифікації
               фразеологічних  одиниць...................................................................8
             1.1 Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом
               ( за    Скнаром В.Ф.) .........................................................................14
1.2 Особливості семантики ДСФ в українській та англійській
       мовах (за Скнаром В.Ф.)...............................................................20
РОЗДІЛ 2 Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом
                 в українській та англійській мовах................................................22
          2.1 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом голова,
               head  в українській та англійській мовах.........................................24
         2.2  Порівняння стійких словосполучень з соматизмом
                око, еуе в українській та англійській мовах...................................29
         2.3 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом рука, hand,
                arm в українській та англійській мовах...........................................33
        2.4 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом нога, foot,
                 leg  в українській та англійській мовах..........................................38
РОЗДІЛ3 Порівняння стійких словосполучень з соматизмами head,
                  eye, hand, arm, foot, feet, leg……………………………………….42
        3.1 Способи перекладу стійких словосполучень.....................................42
        3.2 Переклад стійких словосполучень з соматичним елементом
              (на прикладі твору Джека Лондона „Мартін Іден”)............45      ВИСНОВОК.......................................................................................................58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................62
ДОДОТОК А......................................................................................................65
ДОДАТОК Б.......................................................................................................66
 


ВСТУП
Актуальність теми. У системі англійської та української мов фразеологія є важливою галуззю і проходить постійний процес змістовного та докладного вивчення. Об’єктами вивчення фразеології є обов’язкові сполучення не менше двох компонентів, що є словами-прототипами, які в складі фразеологічної одиниці і поза нею, найчастіше мають різне лексичне навантаження. Фразеологізація будь-якого словосполучення відбувається в процесі його частого вживання у спілкуванні. Фразеологізмами найчастіше стають словосполучення, до складу яких входять слова з  найуживаніших шарів лексики.  Народ, як носій мови, спілкуючись, продовжує регулярне поповнення фонду фразеологізмів, тому теми для подальшого вивчення фразеології не вичерпуються.
До інших джерел фразеологізмів відносять літературу: Біблію, класичні твори, у англійській мові значним джерелом був і залишається Шекспір, також шедеври світової літератури. Проте кожне нове покоління творить свої літературні джерела, які стають з часом джерелами фразеологізмів. Галузь науки, що вивчає фразеологізми, тобто фразеологія, через те, що джерела її ніколи себе не вичерпають, постійно залишається відкритою для вивчення, тобто завжди актуальною.
У даному дослідженні порівнюються стійкі словосполучення англійської та української мов, що містять в собі соматичний елемент. Дана робота сконцентрує увагу на таких соматизмах як голова в українській мові, head – у англійській,  а також фразеологізми з компонентами око,eye, рука, hand, arm ,нога, foot та  leg.  Порівняння даних фразеологізмів дасть можливість визначити критерії  сприйняття даних словосполучень з точки зору різних націй, з різною свідомістю та культурою, дозволить провести паралелі між двома мовами, та визначити спільність та різницю у підходах до процесу фразеологізації словосполучень.
Важливим завданням даного дослідження є надати варіанти перекладу соматичних фразеологізмів з досліджуваними компонентами на прикладі твору Джека Лондона „Мартін Іден” у виконанні Н. Рядової.
Для даного дослідження найбільший інтерес становить порівняння фразеологічних одиниць з точки зору того, які сфери людської діяльності вони охоплюють, які риси характеру виражають у порівнянні в англійській та українській мовах. Що стосується  перекладу даних словосполучень на прикладі згаданого твору, особлива увага приділяється тому, чи був збережений соматичний елемент в українському варіанті твору, які типи перекладу були використані і т.д.
Об’єктом мого дослідження є стійкі словосполучення з соматичним елементом  в українській та англійській мовах.
Предметом дослідження є англійські та українські фразеологізми, відібрані методом вибірки з наступних джерел: Cambridge dictionary National of English, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, «Большой русско-английский словарь»  за  редакцією Смирницького А.І., „Новый англо-русский словарь” за редакцією В.К.Мюллера, „The Oxford Russian Dictionary”, „Англо-український словник” Баранцева К.Г., „Англо-русский фразеологический словарь” за ред. Кунина, „Англо-українсько-російський словник усталених виразів” за ред. Медведєва К.
Мета дослідження  полягає в порівнянні фразеологізмів з конкретними соматичними компонентами в українській та англійській мовах для визначення людських характеристик, що вони виражають та порівняти їх переклад на прикладі твору „Мартін Іден”.
Для досягнення цієї мети потрібно виконати наступні завдання:
• опрацювати теоретичний матеріал з фразеології, виявити сутності понять, явищ та ознайомитися з працями вітчизняних та зарубіжних вчених у даній галузі;
• надати класифікації стійких словосполучень за різними критеріями;
• порівняти стійкі словосполучення з соматичним елементом голова і head  в українській та англійській мовах;
• порівняти соматичні фразеологізми з компонентом око і eye;
• порівняти фразеологізми з соматичним елементом рука, hand, arm;
• порівняти фразеологічні одиниці, що у своєму складі мають компонент, що позначає частину тіла, а саме нога та foot, leg;
• визначити, які людські характеристики позначають дані фразеологізми та вказати відмінності та подібності в англійській та українській мовах;
• показати варіанти перекладу досліджуваних фразеологізмів на прикладі роману „Мартін Іден”.
Для виконання поставлених завдань необхідно використати наступні методи: порівняльний аналіз, статистичний, компонентний аналіз фразеологічних одиниць з соматизмами в англійській та українській мовах.
Стан наукової розробки теми. Вивченню фразеології присвятили свої роботи та дослідження значна кількість вітчизняних та зарубіжних мовознавців. В.О.Пономарів, І.Білодід, М.Кочерган, Л.А.Авксентьєв, К.Г.Баранцев внесли значний вклад у розвиток української фразеології. Серед науковців близького та далекого зарубіжжя чільне місце посідають В.Виноградов, Б.Плотников, М.Шанський,  Л.Булаховський, М.Тагієв, Ш.Баллі, О.Солошенко та інші. Шевелюк В.А. займався порівняльним аналізом національно-культурних особливостей фразеологічних одиниць з соматичними компонентами.
Значний внесок у вивчені та дослідженні стійких словосполучень з соматичним елементом зробили науковці  Н.І.Андрійчук та Ю.А. Долгополов. В.Ф.Скнар провів порівняльний аналіз  фразеологізмів з соматичним компонентом в українській та англійській мовах.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що, спираючись на нові підходи, ставиться та розв’язується одна з важливих проблем мовознавства – порівняння фразеологічних систем різних мов, зокрема англійської та української. Фразеологічна система розглядається не в цілому, а вибирається конкретна її частина, а саме фразеологічні одиниці з соматичними компонентами, що дозволяє провести докладніше та глибше вивчення цієї ж системи. Дослідження має комплексний характер, узагальнює попередній досвід та акцентує увагу на таких важливих аспектах як проблеми та труднощі перекладу фразеологізмів з соматизмами у зв’язку з наявністю подвійних відповідників українським словам в англійській мові, використання різних підходів щодо розуміння тієї чи іншої реалії такими різними націями як англійська та українська.
Джерельна база дослідження складається з різноманітними за характером, походженням, формою та змістом опублікованих матеріалів. Джерелами фразеологізмів безпосередньо були “Cambridge dictionary National of English”, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, англо-російські словники, зіставлені Куніним А.В., „Англо-український-російський словник усталених виразів” за ред. Медведєвої Р., „Англо-український словник”, складений  Баранцевим К.Г., „Англо-русский словар”, складений групою вчених на чолі з Варакіним Ф., «Русско-английский словарь» складений А.І.Смирницьким та інші.
Джерелами теоретичного матеріалу були підручники, книжки, роботи з фразеології англійської та української: підручники за редакцією І.Е.Білодіда [3], Л.Г.Авксентьєва [1], А.В.Куніна [11], Амосова Н.Н. [10], використаний „Курс лексикології сучасної української мови” Баранцева К.Г. та інші. Були використані автореферати В.Ф.Скнара, Н.І.Андрійчук та Ю.А. Долгополова.
Також була використана стаття Шевелюка В.А., що закцентував увагу на національно-культурних традиціях та основних тенденціях щодо процесу фразеологізації.
Структура роботи підпорядкована меті і завданням дослідження. Вона складається з вступу, трьох розділів і семи підрозділів, висновків, двох додатків і містить список використаних джерел.
 

Ћплатить