.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Адміністративна відповідальність юридичних осібЋплатить
Об'єкт дослідження: є поняття, юридична природа, ознаки, мета, функції та підстави адміністративної відповідальності юридичних осіб, історія її розвитку та особливості, як окремого підвиду адміністративної відповідальності, види та система стягнень, які застосовуються до юридичних осіб, прийоми та засоби підвищення ефективності адміністративної відповідальності юридичних осіб, а також визначення шляхів удосконалення та систематизації законодавства, що регламентує цю відповідальність.
Предмет дослідження: є теоретичні та методологічні проблеми правових відносин, пов'язаних з порушенням юридичними особами встановленого державою порядку організації і діяльності, інтересів громадян, юридичних осіб, державної дисципліни та встановленого порядку управління, особливості притягнення їх до адміністративної відповідальності і накладення на них адміністративних стягнень.
Мета і завдання дослідження: на основі чинного законодавства України, теоретичних розробок науковців, проектів законів та нормативних актів, практики їх реалізації здійснити аналіз сутності і змісту адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Для досягнення поставленої мети вирішуються такі основні завдання:
опрацювання поняття "адміністративної відповідальності юридичних осіб" та встановленню її співвідношення з іншими видами правової відповідальності;
встановлення спільного та відмінностей між адміністративною відповідальністю фізичних та юридичних осіб;
аналіз сукупності правових актів, що встановлюють та регламентують адміністративну відповідальність юридичних осіб в Україні;
аналіз історії розвитку адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні;
опрацювання поняття адміністративного правопорушення, скоєного юридичною особою;
розробці конкретних рекомендацій., спрямованих на розвиток законодавства, що встановлює та регламентує адміністративну відповідальність юридичних осіб.
Нормативною основою є Конституція України, закони та постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, а також узагальнення практики діяльності органів, уповноважених притягати юридичних осіб до адміністративної відповідальності.
Результатами дослідження є напрацювання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб, механізму її застосування та систематизації законодавства в цій сфері.
Галузями застосування результатів дослідження можуть бути: - науково-дослідна діяльність - висновки можуть бути використані для подальшої розробки проблем захисту навколишнього середовища в адміністративній діяльності державних органів і органів внутрішніх справ; правотворчість використання результатів може сприяти вдосконаленню та систематизації чинного адміністративного законодавства щодо відповідальності юридичних осіб.
1. правозастосовна діяльність - використання одержаних результатів
дозволить поліпшити практичну діяльність державних органів і ОВС, щодо
забезпечення законності в області адміністративної відповідальності
юридичних осіб.
2. навчальний процес - матеріали роботи дають можливість отримати
цілісну інформацію про адміністративну відповідальність юридичних осіб в
Україні, яку можна використовувати під час викладання курсу
«Адміністративне право України» та інших курсів, що стосуються питань державного впливу на діяльність юридичних осіб.
Основний зміст роботи.
Основний зміст роботи складається з вступу і трьох розділів, висновку., списку використаної літератури.
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, проводиться аналіз стану її дослідження, визначається об'єкт, предмет, методи, мета і основні завдання роботи:
Перший розділ: „Загальне поняття відповідальності"
Розкриваються основні поняття юридичної відповідальності, етапи її розвитку та стан на сучасному етапі розвитку України.
Другий розділ: "Адміністративна відповідальність юридичних осіб в Україні".
Дається основне поняття юридичної особи та висвітлюються особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб на сучасному етапі розвитку України.
Третій розділ: "Деякі особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб "
- правотворчість використання результатів може сприяти
вдосконаленню та систематизації чинного адміністративного законодавства
щодо відповідальності юридичних осіб.
1. правозастосовна діяльність - використання одержаних результатів
дозволить поліпшити практичну діяльність державних органів і ОВС, щодо
забезпечення законності в області адміністративної відповідальності
юридичних осіб.
2. навчальний процес - матеріали роботи дають можливість отримати
цілісну інформацію про адміністративну відповідальність юридичних осіб в
Україні, яку можна використовувати під час викладання курсу
''Адміністративне право України" та інших курсів, що стосуються питань
державного впливу на діяльність юридичних осіб.
Основний зміст роботи.
Основний зміст роботи складається з вступу і трьох розділів, висновку, списку використаної літератури.
У вступі обґрунтовується актуальність, теми дослідження, проводиться аналіз стану її дослідження, визначається об'єкт, предмет, методи, мета і основні завдання роботи
1 розділ: „Загальне поняття відповідальності"
Розкриваються основні поняття юридичної відповідальності, етапи її розвитку та стан на сучасному етапі розвитку України.
Другий розділ: "Адміністративна відповідальність юридичних осіб в Україні "
Дається основне поняття юридичної особи та висвітлюються особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб на сучасному етапі розвитку України.
Третій розділ: "Деякі особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб ".
Розділ присвячений розкриттю таких питань як адміністративна відповідальність в галузі підприємницької діяльності та співвідношення адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні та Росії.
У висновку підводяться підсумки роботи і стисло формулюються основні результати отримані в наслідок написання дипломної роботи. Серед них слід відзначити наступні:
твердження відносно необхідності нормативного визнання юридичної особи суб'єктом адміністративної відповідальності;
пропозиції щодо систематизації законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб.
Ћплатить