.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аудіовізуальні твори як обєкти авторського праваЋплатить

                                                                 

                                                              Зміст
Вступ…………………………………………………………………………….3

 Розділ I  Поняття та  види  аудіовізуальнх  творів  як об’єктів  авторського  права……………………………………………………………………………..6                                                                                                                                                                                                                                                               
1.1 Поняття аудіовізуальних  творів…………………………………………..6
1.2 Види  аудіовізуальних творів……………………………………………...8
 Розділ II  Авторське право на аудіовізуальні  твори……………………….10
 2.1 Підстави виникнення авторського права на аудіовізуальні твори……10
 2.2  Зміст авторського права…………………………………………………14
 2.3  Захист  авторських прав на аудіовізуальні твори……………………..19
 Розділ III Особливості  створення,  використання,  розповсюдження  аудіовізуальних  творів……………………………………………………….24
 3.1  Використання аудіовізуальних  творів…………………………………24
 3.2  Розповсюдження аудіовізуальних творів………………………………29
Висновки………………………………………………………………………32
Список використаних  джерел………………………………………………35
                                                  ВСТУП

  Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні механізми захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
 Більшість країн приймають закони з охорони інтелектуальної власності через такі основні причини:
  по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів;
   по-друге, уряди свідомо прагнуть заохочувти творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.
 У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначень, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об’єкта, у якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого.
Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, необхідно досить чітко уявляти собі, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в сучасному світі і до яких серйозних матеріальних витрат може привести її права.
                                                        
         Мета  і  завдання: основною  метою  даної  курсової  роботи  визначення  особливостей правового регулювання  відносин пов’язаних  із  створенням  аудіовізуальних  творів. Для  вивчення  даної  теми  нам  потрібно  поставити певні  завдання: з’ясувати поняття аудіовізуальних  творів, виникнення  авторських прав на ці  твори, захист  майнових  та  особистих  немайнових прав  автора,  використання  та  розповсюдження  цих   творів. 
         Об’єктом  дослідження  даної  теми  є  аудіовізуальні  твори.
         Предметом  дослідження  даної  теми  є  суспільні  відносини,  які виникають у процесі створення аудіовізуальних  творів.
          Методи  дослідження:  Порівняльно-історичний  метод  близький  до  методу  синхронізації.  Завдяки  його  застосуванню   дається  можливість  встановити  спільність  або  подібність  та  відмінності  між  фактами,  явищами  та  процесами.  Проведення  таких  паралелей,  і  не  тільки  історичних,  дозволяє  виявити  не  лише  спільне,  що  повторюється,  але  й  особливе  неповторне.  Діалектичний  метод   дає  можливість  визначити  роль  зовнішніх  впливів  на розвиток правовідносин у сфері інтелектуальної  власності.  Важливу  роль  відіграє  логічний  метод,  який  передбачає  розкриття  та  теоретичне  осмислення  фактів,  подій  на  основі  їх  конкретного  вивчення  у  певній  послідовності  і  взаємних  зв’язках.  За  допомогою  цього  методу  ми  можемо  теоретично  обґрунтувати  поняття  аудіовізуального  твору як об’єкта авторського права.  Системно-структурний  метод  полягає  у  цілісному  підході  до  вивчення  та  аналізу  різних  сфер  суспільної  системи  у  складі  їх  елементів.  Філософський  метод  тісно  пов’язаний  з  іншими.
          Структура  даної  курсової  роботи: Поняття  та види  аудіовізуальних  творів як об’єктів авторського  права: поняття та види  аудіовізульних творів; Авторське право  на  ауіовізуальні  твори: підстави виникнення  авторського  права, зміст авторського  права, захист авторського  права; Особливості  використання  та розповсюдження: використання  та розповсюдження  аудіовізуальних  творів. 
                                                         

Ћплатить