.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Виникнення політичної ідеології лібералізмуЋплатить
План

Вступ 3
Розділ I. “Виникнення політичної ідеології лібералізму” 6
1.1 Виникнення та розвиток лібералізму 6
1.2 Основні ідеї лібералізму 10
Розділ 2 Основні представники лібералізму 14
2.1 Взагалі політологи виокремлюють політичні доктрини аристократичного та демократичного лібералізму. 14
2.2 Політичні доктрини демократичного лібералізму ґрунтуються насамперед на ідеях К. Гельвеція і Ж. Ж. Руссо. 17
Розділ 3. “Еволюція політичної доктрини лібералізму”. 21
3.1 Причини поширення політичної ідеології лібералізму серед країн Європи та країн Північної Америки. 21
3.2  Лібералізм на сучасному етапі розвитку. 23
Висновок. 28

Вступ
Лібералізм впливає на всю сукупність соціальних відносин, які визначають глобальний розвиток сучасного людства. З'явившись на суспільній арені як опонент традиціоналізму, лібералізм сам згодом став традицією, набуваючи в ХІХ - ХХ століттях безперечних рис універсалізму. Він є багатовимірним соціокультурним явищем, осердям певного соціального світогляду й етики, комплексом цінностей, основою політики багатьох провідних держав світу. Епітет “ліберальний” нерідко вживається для визначення універсальних рис сьогодення - “ліберальний світогляд”, “ліберальна ера”, “ліберальна цивілізація”.
Завдяки лібералізму сучасна цивілізація набула своїх багатьох характерних рис - як позитивних, так і негативних. За допомогою ліберальної політики долалися кризи й відбувалися докорінні трансформації в житті народів. Немає такої значимої соціальної сфери або інституції, на існування і функціонування якої не вплинув (і не продовжував би впливати) лібералізм. Разом з тим, саме в ліберальних тенденціях можна вбачати небезпеку для стійкості й спадкоємності, ліберальні модернізації нерідко невідворотно руйнують структури усталеного соціального порядку і світогляду, примусово втягують спільноти й окремих людей до нового цивілізаційного круговороту, де ефективність і темп існування, користь і корисність замінюють колишню повагу до авторитету й шанобливе ставлення до традиції та історії.
Намагаючись опанувати невичерпну складність сучасного життя, ми опиняємось перед нагальною потребою і необхідністю збагнути сутність лібералізму, визначити його місце й роль у суспільному житті, з'ясувати причини довготривалості та життєвої сили ліберальних тенденцій.
Для написання цієї курсової роботи я використала такі методи як : аналітичний,    системний   порівняльний,     історичний та бігейвіористський.
Історичний метод полягає у тому щоб розглядати політичні процеси з погляду їх зародження та розвитку, а саме: прослідкувати причини та історію розвитку політичної ідеології, зрозуміти які події та явища сприяли поширенню її в суспільстві.
Системний метод передбачає комплексний аналіз складних механізмів функціонування сучасних політичних явищ та інститутів.
Бігейвіористський метод полягає у дослідженні політики через призму зразків поведінки дійових осіб та їх об'єднань за певних політичних обставин. Порівняльний  метод  передбачає зіставлення  однорідних  політичних  явищ, наприклад політичних систем, або доктрин  для вивчення їх спільних рис та специфіки, знаходження найефективніших форм політично організації та процедури пізнавального процесу.
Метою курсової роботи є розглянути передумови появлення лібералізму, його розвиток, соціально-філософське осмислення сучасного лібералізму, з'ясування його соціальної місії і основних функцій, які він виконує у різних вимірах соціуму.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
- провести аналіз методологічних засад, репрезентованих у ліберальній традиції, здійснити аналіз основних концепцій лібералізму, провідних напрямків, досягнень і невирішених проблем сучасної лібералістики;
- виявити сутність лібералізму як соціокультурного феномену;
- з'ясувати специфіку лібералізму як політичної і економічної ідеології в його взаємозв'язку з іншими ідейно-політичними, економічними течіями та рухами;
- виявити головні риси, притаманні ліберальному образу соціальної дійсності;
- виявити значення лібералізму в умовах глобалізації і сучасної комунікативної революції.
Об'єктом дослідження виступає лібералізм як багатовимірне соціальне явище - фактор розвитку, сукупність певних соціальних цінностей світоглядного масштабу, що виконують різноманітні функції.
Предметом дослідження є закономірності виникнення, будови (структури), функціонування і розвитку лібералізму як явища, що виникає на певному етапі розвитку людства.
Теоретична база , яка була використана для написання роботи представлена першоджерелами, статтями , підручниками та посібниками.

Ћплатить