.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Відповідальність за порушення умов договору та внаслідок помилки у договорахЋплатить
                                                     ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ I. Суть і сутність цивільно-правової відповідальності………………6
1.1 Поняття цивільно-правової відповідальності у цивільному праві……...6
1.2 Види цивільно-правової відповідальності………………………………10
Висновок до Розділу 1…………………………………………………………………..14
РОЗДІЛ II. Порушення умов договору та помилки у договорах…………….16
   2.1 Відповідальність внаслідок порушення умов договору………………..16
   2.2 Помилки у договорах: їх види та наслідки для сторін………………….25
Висновок до Розділу 2…………………………………………………………………..30
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….35

                                                     ВСТУП
Актуальність теми. Сторони,  при укладенні певного виду договору повинні відчувати рух правових проблем, зокрема володіти і обробляти інформацію щодо наслідків порушення умов та можливості застосування відповідальності один до одного у разі порушення умов договору та допущення істотних помилок у договорах, так як  все частіше і частіше має місце нехтування тими умовами, які є запорукою успіху в договірних відносинах та допущенні значних помилок, які через некомпетентність або неуважність сторін договору можуть проявитися у настанні негативних та неочікуваних наслідків для сторін  договору. До того ж потрібно зважати на ту обставину, що помилки, яких допускаються сторони при укладенні договору згодом обертаються проти них самих, оскільки не завжди є достатньо підстав для застосування відповідальності за такі дії.
Ознайомлення з даними нормами законодавства дозволяє дивитися на закон не як на догму, а як на правило, яке можна змінити.
Мета роботи. Дослідити інститут відповідальності, а саме відповідальність за порушення умов договору та внаслідок помилок у договорах.
Завдання:
- з’ясувати суть поняття цивільно-правової відповідальності;
- дослідити та проаналізувати погляди сучасних цивілістів щодо питання відповідальності в цивільному праві;
- охарактеризувати та проаналізувати види цивільно-правової відповідальності, з’ясувати випадки їх застосування;
- дослідити питання відповідальності за порушення умов договору, спираючись на судову практику;
- охарактеризувати види помилок, які найчастіше допускаються при укладення договорів та дослідити порядок застосування відповідальності за таких умов.
Об’єктом є суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, що складаються у сфері порушення договірних умов та допущенні помилок при укладенні цивільно-правових договорів.
Предметом є нормативні акти, які регулюють договірні відносини, судова практика з питань порушення умов договору, допущення помилок у договорах, та застосування відповідальності до сторін за таких умов, погляди сучасних цивілістів на проблему відповідальності, порядок її застосування до сторін в результаті порушення умов договору та в результаті допущених ними помилок.
 Методи роботи. За допомогою метафізичного методу ми узагальнили та проаналізували інститут цивільно-правової відповідальності в даній роботі. Порівняльно-правовий метод дозволив співставити поняття «санкція» та «відповідальність». Логіко-семантичний метод допоміг визначити поняття цивільно-правової відповідальності. Формально-догматичний метод сприяв описати та класифікувати види цивільно-правової відповідальності, види помилок у договорах. За допомогою методу індукції ми зробили висновки щодо кожного розділу. Завдяки такому методу, як синтез,  ми дослідили об’єкт даної роботи у його цілісності та взаємозв’язку його частин.
Огляд використаної літератури. Для досягнення мети  була залучена значна джерельна база.
Були використані монографічні дослідження  Канзафарової Н. С «Гражданско-правовая ответственность (основные положения) », Тенькова С. О. «Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах». Також використовувались статті в періодичних виданнях  «Юридична Україна», такі як «Відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору» Присяжнюк А., «До питання про правову природу істотних умов договору» Зозуляка І., тощо. Також опрацьовувались статті з газети «Юридична практика», такі як: «О долге, пене и инфляции » Власова А., «Захист інтересів сторони при укладанні договорів купівлі-продажу, поставки» Щедрова І., «Возмещение убытков по договору перевозки», тощо.
Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.
У вступі вказана актуальність теми, визначені мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, зроблено огляд використаної джерельної бази та описана структура роботи.
У першому розділі проводиться розкриття поняття цивільно-правової відповідальності та її видів.
У другому розділі аналізуються межі здійснення і зловживання правом, а також порядок відповідальності внаслідок порушення умов договору та внаслідок помилок у договорах.
Ћплатить