.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Віктимна поведінка потерпілої при зґвалтуванніЋплатить

Зміст
Вступ . ......3
Розділ І. Загальні засади віктимології
1.1. Поняття віктимології........................................................................6
   1.2.    Історія віктимології..........................................................................
Розділ П. Поведінка потерпілої при зґвалтуванні
          2.1.     Поняття жертви злочину…………………………………………      
          2.2.     Психологія потерпілої....................................................................
2.3.  Види віктимної поведінки……………………………………….

Розділ Ш. Соціально-психологічна і правова профілактика віктимної поведінки та умови захисту жінок від сексуального насилля

Висновки........................................................................................................ 37
Список використаних джерел та літератури 38
Вступ
Актуальність дослідження. В останні роки в різних країнах спостерігається тенденція зміщення розвитку законодавчої політики і правоприкладної практики від загального виділення жертв насилля до жертв сексуального зґвалтування, насилля в сім’ї, насилля в ставленні до дітей, жінок. В усьому світі особливо складна соціально-правова проблема – це захист від сексуального насилля жінок.
І, як свідчать дані цілої низки авторів, результатами сексуальних злочинів являються негативні зміни в психіці жертв зґвалтування, виникнення у них психічних та соматичних захворювань, поява схильності до асоціальних вчинків і, в досить великій кількості, – до злочинних актів. Тому вирішення проблеми зґвалтування жінок потребує багаторівневого, комплексного підходу, починаючи зі створення спеціальних державних програм, вивчення й аналізу  позицій з декількох наук та закінчуючи розробкою методів і сучасних технологій в роботі соціально-психологічних, педагогічних та юридичних працівників.
Зростаючий потік наукових праць, присвячених різним аспектам цієї проблеми, свідчить про її актуальність і розуміння дослідниками необхідності її вирішення. Але водночас уважний аналіз літератури показав, що багато важливих питань залишаються не з’ясованими. Як показано багатьма авторами, жертвами зґвалтування найчастіше стають найменш захищені прошарки населення: жінки і діти (Л.М.Щеглов, 1997; Н.Д.Ярославцева,1998). В літературі також підкреслюється, що особливо підвищена віктимність властива неповнолітнім дівчаткам та жінкам, що пояснюється особливостями їхнього психологічного стану.
Дослідники, які займаються проблемою віктимності жертв злочинів, зокрема, зґвалтування, підкреслюють високу значущість у здійсненні злочину індивідуально-особистісних рис потерпілих.
Водночас деякі дослідники вважають, що умовою формування віктимності являється взаємодія особистісних якостей індивіда з зовнішніми факторами. При цьому, юристи впевнені, що проблему зґвалтування жінок та їх віктимності слід вирішувати з кримінологічних та кримінально-правових позицій, а психологи наголошують на важливості розкриття ролі особистісних якостей в цьому процесі.
В зв’язку з цим стає зрозумілим, що саме юридична психологія у найбільшій мірі може окреслити кордони даної  проблеми, хоча однозначно – цю проблему треба вирішувати з міждисциплінарних позицій.
Крім того, незважаючи на те, що ця проблема досліджується різними фахівцями, багато її аспектів залишаються невирішеними. До них належать такі питання як: 1) взаємозв’язок між індивідуально-особистісними якостями особи і потенційною можливістю її стати жертвою зґвалтування; 2) роль соціальних умов та виховання в сім’ї у формуванні віктимності; 3) значення правової компетенції в сексуальній поведінці жінок; 4) особливості прояву посттравматичних стресових розладів у жертв та інші.
Не знайшли також наукового обґрунтування шляхи психолого-правового захисту жертв зґвалтування і дотепер не розроблена державна міждисциплінарна програма профілактики сексуальних злочинів.
Невідкладність вирішення цих і багатьох інших аспектів проблеми боротьби з сексуальними злочинами проти жінок і дітей очевидна – саме цим і визначається актуальність цієї проблеми. При цьому слід підкреслити, що від правильного та ефективного її вирішення залежить підвищення правової компетентності жінок, зменшення сексуальних злочинів, психічне і соматичне здоров’я осіб, які повинні стати повноцінними членами нашої держави.
Мета дослідження – встановити соціально-психологічні фактори, які впливають на формування віктимної поведінки жертв сексуальних злочинів та обґрунтувати їх психолого-правовий захист і профілактику.
Завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз сучасного стану проблеми віктимності потерпілих та наслідків впливу на їх психіку сексуальних злочинів.
2. Встановити вплив умов соціалізації і процесу віктимізації на особистість жертв зґвалтування.
3. Вивчити наслідки негативних змін в психіці потерпілих, які виникли після сексуального насилля.
4. Обґрунтувати шляхи та методи психолого-правового захисту жертв сексуальних зґвалтувань та запропонувати заходи з профілактики віктимності та цього виду злочинів.
Об’єкт дослідження – віктимна поведінка жінок в сексуальних злочинах.
Предмет дослідження – чинники формування віктимної поведінки жертв сексуального зґвалтування,  їх психолого-правовий захист та профілактика.
В процесі дослідження було вичено ряд праць науковців, зокрема: С.Д. Максименко, Ф.Б. Березин, А.Д. Сафін, які в загальній та юридичній психології описали закономірності адаптації, Ю.М. Швалб, С.І. Яковенко, А.В. Тімченко, розглянули прояв феномена психологічного та психолого-правового захисту, С.Д. Максименко, Н.Ю. Максимова, О.В. Змановська, вивчали природу особистісних відхилень.
Методи дослідження:
- теоретичні: вивчення та аналіз літератури за проблемою дослідження;
- емпіричні: ознайомлення з історіями жертв згвалтування;
- математичні: варіаційно-статистичний аналіз.
Структура роботи: робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Перший розділ має назву: «Загальні засади віктимології» і включає в себе два підрозділи: «Поняття віктимології», «Історія віктимології».
Другий розділ: «Поведінка потерпілої при згвалтуванні», який має три підрозділи: «Поняття жертви злочину», «Психологія потерпілої», «Види віктимної поведінки».
Третій розділ: «Соціально-психологічна і правова профілактика віктимної поведінки та умови захисту жінок від сексуального насилля».


Ћплатить