.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Громадсько-політичне життя української діаспори у Великобританії та його особливості.Ћплатить
ЗМІСТ
Вступ...................................................................................................................3
Розділ I. Громадсько-політичне життя української діаспори у Великобританії та його особливості.........................................................................................6
Розділ II. Розвиток українського шкільництва у Великій Британії..................16
Розділ III. Культурне і наукове життя та діяльність українців у Великобританії.........................................................................................21
Розділ IV. Видавнича діяльність. Розвиток літератури.....................................28
Висновки.......................................................................................................33
Список використаної літератури.................................................................36
Додатки.     


Вступ
Актуальність теми.
      У  процесі загального національного відродження в Україні об’єктом спеціального дослідження стало таке специфічне історичне явище, як українська еміграція. В останні роки вітчизняними та зарубіжними дослідниками зібраний чималий фактичний матеріал про українську діаспору, який знайшов своє відображення на сторінках ряду довідників, монографій, наукових і публіцистичних статей. “Доводиться, однак констатувати непропорційність вивчення еміграції та різностороннього життя українців у різних країнах.”[18].
       “Історія усієї української діаспори значною мірою пов’язана між собою і має спільні джерела- від заробітчанської еміграції із Західної України ще з кінця XIX- поч. XX століття, а також бурхливих часів обох світових війн, постання і розгрому УНР, славетної боротьби УПА та багатолітнього опору усіх поколінь українських дисидентів у нашій країні”[…;5]. Українська еміграція почалася вже на початку XVIII ст. Але дійсно масова еміграція з України розпочалася у другій половині XIX ст.
      У Великобританії українські емігранти з’явилися у 1983 році. З того часу, українці розбудували у Великій Британії велику мережу національних організацій та громадських установ, включно з церквами, видавництвами, молодіжними об’єднаннями та старечими будинками.
      Українська еміграція залишається однією з недостатньо вивчених сторінок в історії українського народу. Між тим, знайшовши притулок у країнах Західної Європи та Америки, вона становила собою вагому силу в поширенні інформації про Україну, панівну політичну систему та брала активну участь у національно-визвольній боротьбі проти радянського тоталітарного режиму. Однією із особливостей української еміграції була її висока організованість. Діяльність більшості українських організацій, мистецьких колективів, видавництв, літературознавців і науковців вимагає детальнішого дослідження, становлячи певну прогалину в історичному знанні.
      Адже без дослідження діяльності центральних громадських організацій української діаспори, діяльності українців у культурній сфері, розвитку української мови за теренами держави не можна ні відтворити об’єктивну картину емігрантського життя, ні належно його оцінити.
       Також ця тема є недостатньо висвітленою у науковій літературі. Таким чином комплексне дослідження специфіки формування та основних напрямків і результатів різносторонньої діяльності української спільноти надасть можливість краще пізнати та зрозуміти і особливості української імміграції у Великобританії.
       Отже, метою наукового дослідження є комплексне висвітлення процесу становлення, організації, громадсько-політичної і культурної діяльності та        основних здобутків українських іммігрантів у Великобританії.
       Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань:
- простежити основні напрямки і здобутки громадсько-політичного життя українців у Великій Британії;
- визначити основні риси розвитку українського шкільництва на теренах Великобританії;
- висвітлити динаміку розвитку діяльності української діаспори у культурній сфері;
- виявити особливості наукового життя та діяльності українців;
- обґрунтувати розвиток видавничої діяльності і літератури.
Об’єктом дослідження є життя українських іммігрантів в Об’єднаному      Королівстві.
Предметом дослідження є процес становлення і діяльності громадсько-політичного і культурного життя української діаспори у Великобританії.
Методи дослідження. Мета та завдання дослідження визначили його теоретико – методологічну базу, основу якої складають принципи історизму та об’єктивності, системності та діалектичного розуміння діалектичного процесу. Дослідження передумов виникнення ,  етапів становлення, організаційного оформлення та процесу розвитку різносторонньої діяльності української діаспори здійснювалося на основі історико – статистичного і структурно – фундаментального методів. У роботі також використано порівняльний метод, метод класифікації і аналізу, проблемно – хронологічний метод і метод соціально-психологічного аналізу.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють кін. XIX - поч.XX століття. На нашу думку, саме ці часові рамки можна вважати періодом становлення і високого розвитку життя українських іммігрантів у Великобританії.
У науковому дослідженні, на відміну від попередніх робіт, присвячених історії формування української діаспори у Великобританії, здійснена більш ґрунтовна та чіткіше окреслена розробка питань щодо особливостей розвитку діяльності української діаспори у Великобританії.
Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані результати і висновки дають цілісну картину відображення діяльності українців на теренах Великобританії у громадсько – політичній і культурній сферах. А також як база для наукових розвідок про розгортання різносторонньої діяльності української діаспори.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що отримані при дослідженні результати можуть слугувати теоретичною базою для подальшого, більш глибокого і конкретного вивчення діяльності української діаспори у Великобританії. А також основні теоретичні положення, висновки і фактичний матеріал можуть бути використані при підготовці лекційних курсів(спецкурсів) та при написанні узагальнюючих праць з історії української діаспори.
Структура дослідження. Робота складається із Вступу, чотирьох розділів, Висновків, Списку використаної літератури, Додатків.


Ћплатить