Хороші ресурси

  • Нема контенту для цього блока!

Скачати курсову роботу

  • - цікава курсова робота. - дипломна робота.

Студентські статті

  • Нема контенту для цього блока!

Наукові ресурси

Украинская Баннерная Сеть www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Диференціація процесуальної форми та її значення для досягнення завдань кримінального судочинства
Зміст
Зміст..........................................................................................................................2
Вступ………………………………………………………………………..............3
 Розділ    1     Поняття диференціації кримінального судочинства..............6
 Розділ 2 Особливі (диференційовані) форми провадження в             кримінальному процесі………………………………………………………….13
2.1  Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх…………………………………………………………………….13
2.2   Особливості провадження із застосування примусових заходів медичного характеру …………………………………………………...29
2.3 Особливості провадження у кримінальних справах приватного обвинувачення……………………………………………………...39
2.4    Протокольна форма досудової підготовки матеріалів…...46
Висновок………………………………………………………………………….51
Список використаних джерел та літератури…………………………………...55Вступ
Питання, пов'язані з диференціацією кримінального судочинства надзвичайно злободенні. Начебто немає останнім часом заперечень проти диференціації в цілому, як не чутно і голосів супротивників появи в рамках кримінального процесу спрощених проваджень. Але неопрацьованість даної теми, відсутність суворої логічної теорії, чітких і обґрунтованих пропозицій щодо структури кримінального процесу, формування чіткої системи кримінально-процесуальних проваджень, веде до того, що система вже існуючих проваджень все більш заплутується, стає все більш суперечливою і непослідовною. Конкретні думки по вдосконаленню структури кримінального процесу охоплюють діапазон від пропозицій «залишити все як є» до ідей, явно неприйнятних, на думку більшості науковців, для системи кримінального процесу, підходів і поглядів, що історично сформувалися.
В цих умовах своєчасним є повернення до теми диференціації кримінально-процесуальних форм, обґрунтування необхідності і важливості останньої, визначення її меж, а також конкретне визначення їх особливостей. Все вище назване визначає безумовну актуальність теми.
Метою даної роботи є детальне дослідження особливостей (диференційованих) кримінально процесуальних форм.
 Досягнення  цієї мети вимагає реалізації наступних дослідницьких завдань:
1) дослідити правове регулювання особливих (диференційованих) форми провадження в кримінальному процесі;
2) проаналізувати проблеми застосування особливостей провадження в справах про злочини неповнолітніх;
3) визначити та охарактеризувати особливості провадження із застосування примусових заходів медичного характеру;
4) дослідити особливості провадження у кримінальних справах приватного обвинувачення;
5) охарактеризувати та проаналізувати протокольну форму досудової підготовки матеріалів.
Реалізація цих дослідницьких завдань вимагала залучення значної кількості першоджерел. Кістяк джерельної бази дослідження складають законодавчі акти прийняті Верховною Радою України (зокрема Кримінально-процесуальний та кримінальний кодекси), а також ряд підзаконних нормативно-правових актів, а саме постанов Пленуму Верховного Суду України.
Крім того, для дослідження даного проблемного питання було використано підручники таких відомих в наукових колах авторів як Омеляненко Г.М ., Лобойко Л.М. ,  Тертишник В.М. ,  які ґрунтовно та детально описали майже всі диференційовані кримінально-процесуальні форми. Певні думки, викладені в роботі, були обґрунтовані на основі праці авторів Ленского А.В., Трубникова Т.В., Якимовича Ю.К.  Не можна не згадати цілий ряд статей авторів Абросімової Ю. , Сенченко Н. , Ховранюка М. , що глибоко проаналізує дані проблемні питання.
Об’єктом даного дослідження є проблеми правового регулювання особливих (диференційованих) кримінально процесуальних форм.
Відповідно предметом кваліфікаційної роботи є диференційовані форми провадження в кримінальному процесі.
Під час написання кваліфікаційної роботи були використані ряд методів, як загально- так і конкретно-наукових. Серед них варто виділити діалектичний метод, адже згідно з його принципами всі явища природи і суспільного життя органічно взаємозв’язані і взаємозумовлені. Відтак, досліджувались особливості кримінально-процесуальних форм невідривно від суспільства. Крім того, використовувався метод правових досліджень, а також структурно функціональний метод, що передбачає розгляд будь якого явища як системи, з обов’язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. У застосуванні статистичних даних, використовувався метод конкретного соціологічного дослідження. Важливе місце відводиться порівняльно правовому та історичному методам, без яких не обійшлося під час дослідження і написання роботи.
 Дана робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.
У вступі було висвітлено актуальність та мету даної роботи, а також поставлені дослідницькі завдання, які необхідно виконати для досягнення мети. Були вказані методи та основна джерельна база, яка використовувалась при дослідженні. Визначено об’єкт, предмет та структуру роботи. В першому розділі розкрито сутність поняття та ознаки диференціації кримінального судочинства. Другий розділ містить детальний опис особливих (диференційованих) форм провадження в кримінальному процесі. У висновках висвітлені якісні результати наукового дослідження.
Оплатить


 
 
 

Трошки реклами