.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів підприємстваЋплатить

Зміст


Вступ……………………………………………………………………………………………..
Розділ 1.Джерела формування фінансових ресурсів………………………………………….                                        
           1.1. Прибуток і амортизаційні відрахування
           1.2. Кредиторська заборгованість та ресурси від
            продажу цінних паперів…………………………………………………………………
           1.3. Кредит та інші джерела надходження фінансових ресурсів ресурсів....................
Розділ 2.Аналіз фінансового стану підприємства………………………………………….......
            2.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання ……………………….......
            2.2.Аналіз використання майна………………………………………………………….

Розділ 3 Контроль та вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах

Висновок
Література


ВСТУП

    
      Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом,   використанням національного продукту.
      Функціонування фінансово-кредитної системи безпосередньо залежить від ступеня використання товарно-грошових відносин у керуванні й організації господарських відносин.  Подія, що сталася у минулому і стосувалася згортання товарно-грошових відносин (із 1920-1923р. до кінця 80-х початку 90-х років панували адміністративно-командні методи господарюваня) негативно позначилася на стані економіки. Незважаючи на спроби  економічних реформ 1965-го, 1979-го, 80-х  років, практично тільки зараз розроблються рішучі кроки, щоб вартісні категорії: гроші, ціна, фінанси, кредит почали активно впливати на розвиток економіки. На сучасному етапі гроші, фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва.За матеріальним змістом  фінанси - це цільові фонди грошових ресурсів, що у сукупності представляють собою  фінансові ресурси підприємств.
Відповідно до  Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств - це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів.
      Поряд з цим фінанси підприємства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі , формуванні власних грошових фондів  і ценралізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів.
      Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки - фінансів підприємства . Фінансові умови господарювання притерпіли суттєвих змін , котрі знайшли своє відображення в лібералізації економіки , зміні форм власності , проведенні широкомаштабної приватизації , зміні умов державного регулювання , введення системи стягнення податків з підприємств . В результаті проведених в країні реформ з'явились : недержавний сектор економіки, сучасна банківська система ,  ринки товарів і послуг , капіталу. Але головним надбанням , на мою думку , є те, що з'явилися умови для початкового формування ,так званого, середнього класу піпдприємців . Тобто почали народжуватись вже зовсім нові або частково реорганізовані підприємства, які мають на меті виробництво конкурентно-спроможної продукції, а головне - це отримання високих прибутків від своєї діяльності . А прибуток, як відомо, виступає головним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства , розширеного виробництва , росту доходів підприємства і його власників .Нарешті, підприємництво чітко орієнтоване на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої  конкуренції досягається і задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати  без державної підтримки, але і від тієї частки  прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари,отримувати прибуток, знижувати витрати. Цієї мети можна досягти лише при оптимальній організації фінансів на підприємстві, котра дозволить не лише закріпити фінансовий стан підприємств , але й забезпечити фінансову стабілізацію в країні .
Метою даної курсової роботи є  аналіз джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів підприємства.
Для досягнення поставленої мети були поставленні наступні завдання:
1. Дослідити основні джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
2. Розглянути можливості аналізу та контролю за їх використання.
3. Запропонувати можливі шляхи удосконалення використання фінансових ресурсів підприємства.
Предметом дослідження є фінанси підприємств.
Об’єктом обрано підприємство як суб’єкт господарської діяльності.

Ћплатить