.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Навчання діалогічного мовлення на середньому етапі загальноосвітньої школиЋплатить
ПЛАН
ВСТУП..............................................................................................................................3
РОЗДІЛ І. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ
                  ДІАЛОГУ-ДИСКУСІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗАГАЛЬНО-
                  ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ....................................................................................6
1.      Загальна характеристика діалогічного мовлення.....................................6
1.1.    Комунікативні особливості діалогу-дискусії....................................8
1.2.    Психологічні особливості діалогу-дискусії....................................10
1.3.    Лінгвістичні особливості діалогу-дискусії......................................14
2.      Структура діалогу-дискусії......................................................................17
2.1.    Діалогічні єдності діалогу-дискусії.................................................17
2.2.    Складові частини діалогу-дискусії..................................................20
3.    Оптимізація навчання діалогічного мовлення .......................................24
3.1.    Врахування індивідуальних особливостей у процесі навчання ...24
3.2.    Дискусія як метод оптимізації при вивченні іноземних мов на старшому етапі ..................................................................................27
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІАЛОГУ-ДИСКУСІЇ................................32
2.1.    Навчання діалогу-дискусії................................................................32
2.2.    Комплекс вправ для навчання діалогу-дискусії..............................35
2.3.    Фрагмент уроку з використанням діалогу-дискусії.......................44
ВИСНОВКИ..................................................................................................................48
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................51
ДОДАТКИ......................................................................................................................55


ВСТУП

Актуальність. Нині наша держава вступає у тісні стосунки з країнами близького і дальнього зарубіжжя, зміцнюються економічні та культурні зв’язки. Беручи до уваги той факт, що чимало з числа цих країн є англомовними,  зростає потреба у вивченні англійської мови. Доцільність її вивчення підкріплюється також тією обставиною, що англійська мова є мовою міжнародного спілкування. Оскільки найпоширенішою формою спілкування є діалогічне мовлення, то великого значення на старшому етапі загальноосвітньої школи набуває уміння учнів вести діалог-дискусію, який найбільш наближений до природнього діалогу і набуває широкого застосування на практиці. Крім того слід визнати, що методично-групові форми роботи на уроці достатньою мірою ще не розроблені.   
Стан дослідженості проблеми. Проблеми навчання діалогічного мовлення вивчали такі дослідники як І.А.Зимня, Є.І.Пассов, І.К.Скляренко, О.І.Вишневський, В.Л.Склалкін, Л.С.Панова, Р.В.Фастовець, С.Я.Андрушко, Т.І.Олейник, М.Н.Сосяк, Дж.Ревел, Л.Літлвуд, В.М.Ріверс, Фр.Дебізер та інші. Скалкін займався розробкою вправ з розвитку комунікативного мовлення, навчанням діалогічного мовлення; Зимня розглядала психологічні аспекти навчання говорінню іноземною мовою; Фастовець розробляв методику навчання іншомовному спілкуванню; Бюрней розглядав методи спілкування. Проте ряд методичних, зокрема навчання діалогу-дискусії, та психолінгвістичних аспектів, наприклад зняття психологічних бар’єрів, організація поетапного навчання діалогічному мовленню в системі уроків по визначеній шкільною програмою темі, продукування учнями ініціативних реплік залишаються до кінця не з’ясованими.
 Об’єктом кваліфікаційної роботи є навчання діалогічного мовлення на старшому етапі загальноосвітньої школи.
Предметом кваліфікаційної роботи є методика навчання діалогу-дискусії англійською мовою на старшому етапі загальноосвітньої школи.
Метою кваліфікаційної роботи є розробка методика навчання діалогу-дискусії на старшому етапі загальноосвітньої школи. Досягнення цієї мети передбачало вирішення  ряду завдань:
1)    визначення комунікативних та психо-лінгвістичних характеристик діалогу-дискусії;
2)    вивчення структури діалогічних єдностей в складі діалогу-дискусії;
3)    дослідження складових компонентів діалогу-дискусії;
4)    врахування індивідуальних особливостей учнів під час ведення діалогу-дискусії;
5)    розробка комплексу вправ та експозицій для навчання діалогу-дискусії.
Для дослідження цієї проблеми використовувались такі методи:
     опрацювання наукових джерел з психології, психолінгвістики та методики навчання діалогічного мовлення;
    вивчення досвіду навчання діалогічного мовлення учнів старшого етапу на уроці англійської мови;
    спостереження за процесом навчання діалогічного мовлення.
Практична цінність даної роботи полягає у розробці комплексу вправ для навчання учнів 10 класу вести діалог-дискусію.
У даній кваліфікаційній роботі узагальнено знання про комунікативні та психо-лінгвістичні особливості діалогу-дискусії, подано характеристику діалогічних єдностей та складових компонентів діалогу даного функціонального типу, охарактеризовано методи виявлення індивідуальних особливостей та важливість застосування цих знань під час ведення діалогу-дискусії. Матеріали курсової роботи можуть бути використані вчителями англійської мови та студентами на практиці, а також у ході підготовки до практичних занять з курсу “Методика навчання іноземних мов”.
Новизна роботи полягає у тому, що ми розробили методику навчання діалогу-дискусії, створили орієнтовний комплекс вправ для поетапного навчання діалогічного мовлення та запропонували приклади експозицій діалогів.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було опрелюднено 11 лютого 2003 року на студентській конференції в міжнародному університеті „Рівненський економіко-гуманітарний інститут”.
Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі сформульовано мету та завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина містить два розділи. Перший розділ висвітлює теоретичні аспекти навчання діалогу-дискусії; у другому ми розглянули методичні аспекти навчання діалогу-дискусії та пропонуємо комплекс вправ. У висновках підведено підсумки результатів дослідження. Список використаної літератури містить 41 позицію. У додатках подано приклади експозицій різного типу для ведення діалогу-дискусії.

Ћплатить