.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Мова червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки КассандраЋплатить
ЗМІСТ
     ВСТУП…………………………………………………………………………3
     РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  НАПИСАНЯ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАССАНДРА»…………………………………………………….6
1.1    Історизм мислення Лесі Українки……………………………………….6
1.2    Особливості літературного жанру драматичної поеми………………..8
1.3    Втілення в драмі «Кассандра» філософсько-етичних поглядів Лесі Українки…………………………………………………………………9
1.4    Мова символів − творчий метод Лесі Українки………………………12
    РОЗДІЛ 2 МОВА ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАССАНДРА»…………………………………………….14
      2.1 Аналіз сюжету, композиції драматичної поеми. Конфлікт твору. Герої п'єси……………………………………………………………………………….14
      2.2 Вплетення червоного кольору в канву драматичного твору………….18
      2.3 Мова червоного кольору в поемі − мова віщих знаків………………..20
    ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...21
    СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..27Вступ
     Леся Українка − знакова постать в українській літературі, Notre Dame D'Ukraine, за висловом провідної української письменниці і літературознавця Оксани Забужко. Творчість геніальної поетеси наповнена безліччю таємниць, які привертають увагу і звичайних читачів, і дослідників художнього слова. Кожен рядок її творів містить стільки цікавого і незвіданого, що кожного разу вони прочитуються по-новому. Мова її поетичного тексту закодована і наскрізь символічна, тому вона щоразу потребує нового прочитання та вивчення.
     Тема даної роботи − символіка червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки «Кассандра». Її актуальність відповідає сучасним запитам науки і суспільства. Ми переживаємо період не лише економічної, а й глибокої національної культурної кризи. В списку «білих плям» знаходиться і творчість великої поетеси, Яка залишається незнаною і незрозумілою широкій публіці. В нелегкий час державного становлення України, в умовах жорсткого політичного протиборства твір Лесі Українки дає нам ключ для розуміння багатьох подій, стає знаковим для суспільства.
     Дослідження символіки кольору в драматичній поемі дає змогу глибше зануритися в текст, знайти приховану інформацію, тобто є надзвичайно цікавим об'єктом для наукового пізнання. Глибоке вивчення теми має велике практичне значення для студентів-філологів, всіх,хто хоче пізнати таємницю слова Лесі Українки.
     Драматургія Лесі Українки досліджувалася і вітчизняними, і зарубіжними вченими. Вивчення творчої спадщини Лесі Українки ініціювали ще в 20-х роках минулого століття Микола Зеров і Михайло Драй-Хмара. Академік  О.І.Білецький дав своє бачення драматичної спадщини поетеси в роботі «Трагедія правди». Повномасштабне вивчення творчості великої української поетеси припадає на останні десятиліття. Грунтовний аналіз драматичної поеми «Кассандра» знаходимо у В.Петрова («Драматична поема Лесі Українки «Кассандра»), В.Агеєвої («Проблема комунікативного розриву в драматичній поемі «Кассандра»), Т. Гундорової («ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація»), Н.Зборовської («Код української літератури»). Символіка кольору в драмі досліджували В.Саєнко та І.Пономаренко в роботі «Мистецський і творчий метод у «Кассандрі» Лесі Українки». Інші роботи торкаються теми червоної символіки лише частково (вищезгадана праця В.Агеєвої, стаття О.Бідюк «Мова віщих знаків у стилі Лесі Українки та Ліни Костенко»). Ці автори відзначають своєрідне використання Лесею Українкою символіки червоного кольору. Проте можна стверджувати, що тему символіки червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки ще не вичерпано повністю.
     Отже, об'єктом дослідження даної роботи є драматична поема Лесі Українки «Кассандра». Предмет дослідження – символіка червоного кольору у творі.
     Мета роботи – розшифрувати закодовані символи червоного кольору на основі аналізу тексту драматичної поеми Лесі Українки «Кассандра» і визначити їх роль у творі.
     Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:
-    проаналізувати історію написання та ідейно-художній зміст драматичної поеми;
-    визначити знаки червоного кольору у творі і ати їм характеристику;
-    визначити, у чому полягає своєрідність вживання символіки червоного кольору Лесею Українкою;
    Під час виконання курсової роботи були використані такі методи дослідження:
-    вивчення та аналіз тексту художнього твору;
-    опрацювання наукових джерел з даної теми;
-    літературознавчі методи аналізу та порівняння, метод архетипів.
     Практичне значення даної роботи полягає в тому, що вона може становити інтерес для студентів, що займаються інтерпретацією художнього твору, вивчають художній стиль письменника.
     Дана курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі обґрунтовується актуальність роботи, визначаються об'єкт, предмет дослідження, формулюється мета і вказуються методи, використані в роботі. В першому розділі розкривається історизм мислення Лесі Українки, дається характеристика жанру драматичної поеми, розглядаються філософсько-етичні проблеми твору, а також визначається роль символіки кольору в творчості письменниці і аналізуються критичні статті з даної теми. В другому розділі роботи аналізується сюжет поеми, композиція твору, конфлікт драми, дається характеристика персонажів. В цьому ж розділі досліджується символіка червоного кольору і визначається її роль в розкритті ідейно-художнього змісту твору. Тут розглядається своєрідність використання символіки червоного кольору поетеси. У висновках підводяться підсумки дослідження.
Ћплатить