.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Засоби впливу на свідомість читача у заголовках статей англомовних періодичних виданьЋплатить
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………...3
Розділ 1 Психолінгвістичний аспект дослідження впливу заголовків статей англомовних періодичних видань на читача ………………...6
1.1    Заголовок як структурний елемент статті періодичного видання…..6
1.2    Психолінгвістика. Лінгвістичні засоби впливу заголовків періодичних видань на читача…………………………………………9
Розділ 2 Засоби впливу на свідомість читача у заголовках статей англомовних періодичних видань …………………………………13
2.1    Структурно-граматичні особливості назв статей у періодичних виданнях ……………………………………………………………….13
2.2    Лексико-стилістичні особливості заголовків англомовних періодичних видань …………………………………………………...19
Висновки………………………………………………………………26
Список використаної літератури…………………………………….29
Додаток А …………………………………………………………….32

Вступ
Тема курсової роботи: «Заголовки статей англомовних періодичних видань як засіб впливу на читача».
Актуальність наукової роботи: Дане дослідження є актуальним, оскільки питання впливу на читача за допомогою періодичних видань і їх заголовків зокрема є важливим на сьогодні. Заголовок формує наше ставлення до публікації, вказує на авторську позицію в тлумаченні того чи іншого факту. Вдалий заголовок несе в собі велике інформаційне навантаження, що є особливо важливим у наше сторіччя «вибуху інформації». Саме заголовок формує у читача загальне уявлення про матеріал статті та дозволяє обрати найбільш важливе для подальшого ознайомлення.
Об’єкт дослідження – заголовки статей англомовних періодичних видань.
Предмет дослідження – вплив заголовків англомовних періодичних видань на читача.
Мета дослідження полягає в аналізі специфіки заголовків англомовних періодичних видань, висвітленні їх структурних, лексичних, граматичних та стилістичних особливостей.
Реалізація мети дослідження передбачає виконання завдань роботи:
•    розкрити суть поняття «заголовок» та дати його характеристику;
•    з’ясувати зміст терміну «психолінгвістика»;
•    описати психологічні та лінгвістичні засоби впливу заголовків періодичних видань на читача;
•    визначити структурно-граматичні та лексичні особливості газетних заголовків;
•    розглянути лексико-стилістичні особливості заголовків англомовних періодичних видань;
Для розв’язання поставлених завдань використовувалися наступні методи та прийоми: дескриптивний метод, метод дистрибутивного та конструктивного аналізу для встановлення структурних моделей заголовків; логіко-семантичний аналіз з метою зіставлення змісту заголовка та власне тексту повідомлення; вивчення та аналіз джерел, газет («The Daіly Telegraph», «The Guardian», «The Observer», «The Times», «The Washington Post», «The Wall Street Journal») та журналів («The Economist»), матеріалів теоретичних досліджень, аналіз існуючих навчальних матеріалів.
Теоретична база дослідження. Під час проведення дослідження було використано кілька основних теоретичних джерел, які до глибше проаналізувати заголовки статей англомовних періодичних видань.
Праця Засєкіної Л.В. «Вступ до психолінгвістики» використовувалась для визначення поняття психолінгвістики, з’ясування предмета та об’єкта цієї галузі, окреслення сфери її використання.
З автореферату Зененко Н.В. «Лексико-грамматическая специфика газетно-публицистического стиля речи» було взято опис лексико-граматичних особливостей заголовків і на їх основі досліджений можливий вплив на читача.
В авторефераті Лютої А.А. «Современный газетный заголовок: структура, семантика, прагматика» подано характеристику структури, семантики та прагматики газетних заголовків. З цієї праці було взято інформацію, яка прямо стосується заголовків англомовних періодичних видань.
В дисертації Шамелашвили М.А. на тему: «Функционально-стилистические особенности газетных заголовков (на материале прессы Великобритании и США)» з’ясовуються функціонально-стилістичні особливості назв газетних статей. Їх опис також використовувався у даній роботі.
Практичне значення роботи полягає у можливості використання отриманих результатів для проведення подальших досліджень на подібну тематику.
Структура роботи. Дана наукова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі подані аргументи щодо актуальності роботи, вказано об’єкт, предмет, завдання, які потрібно було виконати та мету дослідження, обґрунтовано вибір методу. Перший розділ складається із двох підрозділів, в ньому поданий опис особливостей заголовків періодичних видань, а також охарактеризовано засоби їх впливу на читача. У другому розділі, який так само складається із двох підрозділів, з’ясовані структурно-граматичні та лексико-стилістичні особливості заголовків статей англомовних періодичних видань. Висновки містять у собі узагальнення обох розділів, зазначається ступінь виконання поставлених завдань та досягнення мети.
Бібліографія налічує 35 позицій.     
Ћплатить