.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Методи впливу на увагу в аудіовізуальній рекламіЋплатить
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМА: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЯ    6
1.1    Поняття реклами, її функції     6
1.2     Класифікація реклами    9
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В
РЕКЛАМІ    20
2.1 Особливості технології переконання    20
2.2 Навіювання як механізм впливу на психологію людини    24
2.3 Гіпноз та його використання в рекламі     29
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА УВАГУ ГЛЯДАЧА НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОРОЛИКУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ    35
ВИСНОВКИ    39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    42

 
ВСТУП

Психологія  реклами, чи психологія рекламної діяльності, як самостійний напрямок в науці виник на межі XIX–XX ст. Психологія реклами є галуззю наукового знання, яка постійно розвивається і удосконалюється в міру того, що об’єкт, який нею вивчається – рекламна діяльність – знаходиться в постійному русі, розвитку і зміні.
Реклама – це  провідна  рушійна  сила  в  організації  масового  збуту, яка сприяє піднесенню життєвого рівня не лише у власній країні й у всьому світі, адже стимулює зростання рівня продажу і торгівлі, полегшує завдання реалізації продукції, стимулює конкуренцію, завдяки чому поліпшується якість продуктів і послуг; стимулює зростання  виробництва завдяки популяризації матеріальних і  культурних можливостей  вільного підприємництва; збільшує прибутки для ЗМІ, забезпечує добровільну фінансову підтримку громадським кампаніям.
Реклама  є  складовою  “актуальної  культури”.  У  галузі  культури  вона здійснює функцію поширення  модернізаційних зразків поведінки та норм, стереотипів  способу життя, механізмів  адаптації людей до них, є носієм інформації про інші зразки культури, недоступні переважній частині населення країни, живить розвиток мистецтва.  У галузі освіти і науки реклама виконує функцію навчання, прискорюючи  адаптацію до нового  й неопробованого, сприяючи втіленню в реальне життя досягнень науки і науково-технічного прогресу. У галузі  права  реклама  акцентує  увагу  на почутті  безпеки, надаючи  інформацію  щодо  профілактики  правопорушень.
Оцінювати стан рекламного ринку в Україні на даний момент є доволі непросто, оскільки в цій галузі за останні роки відбулися як якісні, так і кількісні зміни. По-перше,  ринок реклами став передбачуваним. По-друге, на ньому є професіонали як з боку  рекламодавців, так і з боку рекламних агентств. По-третє, розпочалося активне проникнення на український ринок реклами великих зарубіжних рекламодавців.
Сьогодні Україна  потребує аналізу зарубіжного досвіду створення реклами. Саме аналіз стадій і шляхів розвитку реклами, а не сліпе копіювання, дозволить зрозуміти на якій стадії розвитку рекламної практики ми знаходимось і як вона повинна розвиватися далі. Проте без знання українських особливостей сприйняття реклами важко буде досягнути хороших результатів. Надзвичайно важливим є вивчення саме методів впливу на увагу в аудіовізуальній рекламі, адже сучасне телебачення та реклама на ньому є найбільш ефективною, а це, в свою чергу, зумовлює актуальність дослідження.
Проблему методів впливу на увагу в аудіовізуальній рекламі досліджували такі вчені, як Болгов В.В., Гермогенова Л.Ю., Данчева О.В., Швалб Ю.М., Королько В.Г., М’ясоїд П.А., Полукаров В.Л., Головлева Е.Л. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці методів впливу на увагу в аудіовізуальній рекламі. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати поняття реклами, її функції;
2.    Визначити особливості класифікації реклами;
3.    Проаналізувати особливості технології переконання;
4.    Дослідити навіювання як механізм впливу на психологію людини;
5.    Дати характеристику гіпнозу та його використання в рекламі;
6.    Коротко охарактеризувати методи та засоби впливу на увагу глядача на прикладі відеоролику соціальної реклами.
Об’єктом дослідження є аудіовізуальна реклама в засобах масової інформації.
Предметом дослідження є психологічний вплив аудіовізуальної реклами на споживача.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Метод порівняльного аналізу для порівняння різних наукових джерел.
3.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4.    Метод лексико-семантичного аналізу. Полягає у вивчені лексичних засобів, що використовуються в рекламному ролику.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про методи впливу на увагу в аудіовізуальній рекламі. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядається реклама: поняття, функції, класифікація.
У другому розділі аналізуються механізми психологічного впливу в рекламі.
У третьому розділі проводиться аналіз відеоролика та характеризуються засоби, що використовуються для впливу на глядача.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких  було здійснене дослідження.
Ћплатить