.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Прийняття рішення в ситуації боротьби мотивівЋплатить
 
Зміст
ВСТУП………………………………………………………………………....3

РОЗДІЛ І. Особливості процесу прийняття рішення в психології.
1.1 Психологічні аспекти та основні класифікації процесу прийняття рішеня…………………………………………………………………………………5
1.2   Психологічний механізм прийняття рішення………………………...13
1.3   Мотиваційно-вольові компоненти процесу прийняття рішення…….22
РОЗДІЛ 2.  Дослідження взаэмодії мотивації з процесом прийняття рішення особистістю……………………………………………………………..…30

Висновки…………………………………………………………………...…35

Список використаної літератури………………………………………..…..37

Додатки
 
ВСТУП
Дослідження процесу прийняття рішень розпочалися ще у 20-х роках ХХ століття, хоча впродовж майже півсторіччя розроблялися тільки окремі її аспекти. Так, А.Файоль, який запропонував одну з перших психологічних теорій управління, вказував, що прийняття рішення є центральною ланкою управлінської діяльності, та вважав, що саме вона зумовлює її ефективність. Прийняття рішення розглядається в контексті вивчення процесів мислення і волі представниками Вюрцбурзької школи на чолі з О.Кюльпе. У школі К.Левіна проблема прийняття рішення розглядалась як складова процесу цілеутворення та рівня домагань. Б.М.Теплов в роботі “Ум полководца” доводить, що здатність до прийняття рішення є однією із складових таланту видатних військових.
Активне та різнобічне дослідження цієї проблеми у вітчизняній психології розпочалося у середині 70-х років. На цьому етапі було проведено багато досліджень загальнопсихологічного напрямку, які охопили різні рівні та аспекти процесу прийняття рішень. Так, нейропсихологічні та психофізіологічні рівні цього процесу вивчалися такими видатними вченими, як П.К.Анохін, О.Р.Лурія, Є.А.Умрюхін, О.Д.Хомська, В.Б.Швирков та інші. На сенсорно-перцептивному рівні цю проблему досліджував Ю.М.Забродін.
Але поряд з тим, аналіз  літературних джерел свідчить про відсутність теоретико-експериментальних моделей дослідження процесу прийняття рішень у різних життєвих ситуаціях, зокрема у ситуації боротьби мотивів.
Актуальність даної теми. Проблема прийняття рішень є однією з центральних для дуже широкого кола досліджень, пов’язаних з визначенням психологічної структури та механізмів регуляції поведінки та діяльності. На сьогодні загальновизнано, що прийняття рішення лежить в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності і входить до її психологічної структури як необхідний та невід’ємний компонент. Більше того, дослідження останніх років довели, що здатність до прийняття рішень є суттєвою складовою особистості, яка зумовлює характер її соціальної активності, здатності до вироблення нових стратегій життєдіяльності, адаптації до стрімких соціально-економічних змін у суспільстві.
Таким чином, об’єктом нашого дослідження є процес прийняття рішень як складова частина регулятивних механізмів поведінки та діяльності.
 Предметом – психологічна структура та механізми процесу прийняття рішень в ситуації боротьби мотивів.
Мета нашого дослідження полягає у  з’ясуванні зв’зку між  мотивацією та процесом прийняття рішення.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначити основні аспекти та класифікації процесу прийняття рішення; 2) виокремлення основних психологічних механізмів прийняття рішення; 3) визначення мотиваційно-вольових компонентів процесу прийняття рішення ;
Методами нашого дослідження стали: метод аналізу літератури, тестування і  статистичні методи обробки даних.
Гіпотеза нашого дослідження: цілеспрямованими та швидкими у прийнятті рішень є люди у яких переважає мотивація до досягнення успіху.
 
Ћплатить