.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Зміст та види самостійної роботи на уроках мови, читання в початкових класахЋплатить
Зміст

Вступ    3
Розділ І. Проблема розвитку пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів    6
1.1 Історія теорії розвитку самостійності учнів    6
1.2 Пізнавальний інтерес як мотивація самостійної роботи учнів    13
Розділ ІІ Самостійна робота на уроках мови та читання в початкових класах    21
2.1 Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи    21
2.2 Особливості та види самостійної роботи в початкових класах    27
Висновки    33
Список використаних джерел та літератури    35
 
Вступ


На протязі століть йшов пошук досконалих методів навчання історії; педагогами, психологами узагальнювався певний досвід, пропонувались нові ідеї в дій галузі.
У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до відтворення справжньої історії, без перекручувань і фальсифікацій. На сторінках преси з’являється ряд альтернативних думок на певні історичні проблеми і, навіть, цілі періоди, обсяг знань надзвичайно швидко збільшується.
Сучасним школярам дуже важко розібратися, правильно оцінити ряд подій виходячи з того потоку інформації (часом досить суперечливої), яка виплескується на нас з боку преси, радіо і телебачення. У зв’язку з цим виникає необхідність вирішення ряду проблем. Однією з таких проблем, яка потребує негайного вирішення є проблема формування в процесі навчання активного, самостійного, творчого мислення школярів. Учням потрібно допомогти позбутися шаблонного, стереотипного мислення, стандартних установок, які вбивалися в їхні голови ще з дитинства. Сучасна школа повинна виховувати у школярів здатність до самостійної навчальної діяльності, самостійного здобуття знань.
На початку 50-х років був запропонований пізнавальний процес, при якому знання формуються на основі самостійної мислительної діяльності учнів. Учень без сторонньої прямої допомоги повинен розібратися в явищах суспільного життя, розкрити їх суть. Пізнання рухається від явища до суті, а від суті знову до явища, але тепер це явище усвідомлюється повніше, глибше. Самостійне розкриття суті явищ органічно пов’язане з використанням знань, умінь, життєвого досвіду учнів.
Аналіз результатів експерименту показав, що для організації самостійної навчальної діяльності необхідно забезпечити її посильність, доступність і різноманітність, враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості учнів дотримуючись дидактичних вимог. Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему змісту та видів самостійної роботи в початкових класах досліджували такі вчені, як Гринас М., Глазова О., Косян Т., Ковальчук О., Крутецький В.А., Піддубний М.А. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є процес навчання в початкових класах.
    Предметом дослідження є педагогічні та методичні засади самостійної роботи в початкових класах
    Мета дослідження полягає в характеристиці змісту та видів самостійної роботи в початкових класах. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати історію теорії розвитку самостійності учнів;
2.    Визначити особливості пізнавального інтересу як мотивації самостійної роботи учнів;
3.    Проаналізувати особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи;
4.    Дати характеристику особливостям та видам самостійної роботи в початкових класах.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Емпіричний: бесіда та спостереження для практичної частини роботи.
3.    Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
4.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про зміст та види самостійної роботи в початкових класах. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Ћплатить