.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аудит собівартості окремих видів продукції на підприємствіЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 6
1.1 Поняття, економічна суть собівартості продукції 6
1.2 Калькулювання собівартості окремих видів продукції 9

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 16
2.1 Мета й завдання аудиту витрат і собівартості продукції 16
2.2 Законодавчі основи аудиту витрат і собівартості продукції 18
2.3 Проведення аудиту собівартості окремих видів продукції 21

ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
ДОДАТКИ 32

 
ВСТУП

Сьогодні проблема визначення собівартості окремих видів продукції є дуже актуальною, оскільки саме тепер значно зросла кількість підприємств, на яких навмисно завищують величину собівартості окремих видів продукції з метою зменшення величини одержаного прибутку, внаслідок чого підприємство сплачує значно менший податок на прибуток, ніж би мало насправді. У цьому і полягає основна необхідність аудиту собівартості окремих видів продукції підприємства. 
Собівартість – це подана у грошовому виразі величина ресурсів, використаних з метою виготовлення продукції окремим підприємством. Метою аудиту собівартості продукції є складання аудитором висновку про те, чи відповідає інформація, відображена в обліку та у фінансовій звітності щодо собівартості продукції, в усіх істотних аспектах нормативним документам. 
Правда, під час проведення аудиту собівартості окремих видів продукції спеціалісти наражаються на проблеми. Насамперед, можна відзначити, що дослідження аудитора не обмежується лише вивченням бухгалтерських документів. До предметної сфери аудиторського дослідження собівартості окремих видів продукції належить також інформація про технологію виробництва, виробниче обладнання, структуру виробничого управління. Переважно аудитори – це спеціалісти в галузі економіки чи правознавства, а аудит собівартості продукції вимагає також і знання технологічного аспекту виготовлення продукції. Ще однією трудністю може бути також і те, що на окремих підприємствах немає відкритого доступу до виробництва, тому аудиторам дуже важко об’єктивно оцінити усі фактори, що пов’язані з виробництвом і обчисленням собівартості продукції. 
Проблему аудиту собівартості окремих видів продукції на підприємстві досліджували такі вчені, як Белуха Н.Т., Загородній А.Г., Коряга М.В., Пилипенко І.І., Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці аудиту собівартості окремих видів продукції на підприємстві. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття, економічну суть собівартості продукції;
2. Узагальнити інформацію про калькулювання собівартості окремих видів продукції;
3. Визначити мету й завдання аудиту витрат і собівартості продукції;
4. Проаналізувати законодавчі основи аудиту витрат і собівартості продукції;
5. Описати проведення аудиту собівартості окремих видів продукції;
Об’єктом дослідження є проведення аудиту на підприємствах.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти та норми, що регулюють проведення аудиту собівартості окремих видів продукції.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про аудит собівартості окремих видів продукції на підприємстві. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Ћплатить