.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у підлітківЋплатить
 
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ 6
1.1 Поняття про конфлікти 6
1.2 Характеристика підліткового віку 11
1.3 Фактори , які викликають конфлікти у підлітків 17

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ПІДЛІТКІВ 26
2.1 Організація і проведення дослідження 26
2.2 Аналіз результатів дослідження 32

ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ 44


 
ВСТУП

Актуальність дослідження. Останнім часом різко зросла чисельність відхилень в емоційному здоров’ї підростаючого покоління. Найбільшу тривогу батьків, працівників навчальних закладів і співробітників МВС викликають такі прояви поведінкової активності дітей і підлітків, як агресивність, жорстокість, цинізм, відчуженість, духовна спустошеність.
Прояв агресії у дитячих і навчальних закладах є проблемою, яка все більше хвилює вчителів і батьків. Рання агресивність має серйозні шанси перетворитися у тверду антисоціальну агресивність у молоді роки. Така агресивність може виявлятися в кримінальній поведінці, фізичній агресії, у жорстокому ставленні до дітей.
Становлення агресивної поведінки – складний і багатогранний процес, у якому діє безліч факторів. Агресивна поведінка визначається впливом родини, однолітків, а також засобів масової інформації. Діти навчаються агресивній поведінці як за допомогою прямих підкріплень, так і шляхом спостереження за агресивними діями. Агресивні реакції часто ситуативні і мають раціонально-виборчу спрямованість. Спрямованість агресії залежить від особливостей мотиваційно-потребової сфери людини, системи її цінностей і орієнтацій, від наявності внутрішнього конфлікту. За чисельними дослідженнями найбільш явним є прояв агресії у підлітковому віці.
Сучасний підліток живе у світі, складному за своїм змістом і тенденціям соціалізації. Це пов’язано, по-перше, з темпом і ритмом технологічних перетворень, що пред’являють до зростаючих людей нові вимоги. По-друге, з насиченим характером інформації, яка глибинно впливає на підлітка, в якого ще не має чіткої життєвої позиції. По-третє, з екологічними і економічними кризами у суспільстві, які викликають у дітей відчуття безнадійності і роздратування. При цьому у молодих людей розвивається відчуття протесту, часто неусвідомленого, і в той же час зростає їх індивідуалізація, яка при втраті загальносоціальної зацікавленості веде до егоїзму. Підлітки більше інших вікових груп страждають від соціальної, економічної і моральної нестабільності у країні.
Проблему психологічних особливостей внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків досліджували такі вчені, як Алфімова М.В., Трубніков В.І., Божович Л.І., Вінс В.А., Доній В.М., Ільїн Є.П., Райгородський Д.Я., Сидоренко Є.В., Фанталова Є.Б., Фурманов І.О. 
Мета дослідження полягає в характеристиці психологічних особливостей внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття про конфлікти;
2. Дати характеристику підлітковому віку;
3. Узагальнити інформацію про фактори , які викликають конфлікти у підлітків;
4. Провести експериментальне дослідження внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків
Об’єктом дослідження є особливості виникнення та уникнення внутрішніх конфліктів у підлітків.
Предметом дослідження є ступінь розвитку внутрішніх конфліктів на прикладі дослідження 30 підлітків, учнів ЗОШ №2 м. Острога, Рівненської області.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, а саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Емпіричний: бесіда, спостереження, анкетування для практичної частини роботи.
6. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
7. Графічний: для побудови графіків в роботі.
8. Табличний: для створення таблиць в роботі.
9. Методи математичної статистики для практичної частини дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Ћплатить