.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Міжнародний розвиток PR в контексті поширення комунікативних технологійЋплатить


Міжнародний розвиток PR в контексті поширення комунікативних технологій -український та зарубіжний досвід
, 2012
 
Зміст

Вступ............................................................................................................................3
Розділ І. PR: витоки та суть........................................................................................5
1.1.    Історичне коріння PR та поширення його у Північній Америці.....................5
1.2.    Основні ознаки PR..............................................................................................10
Розділ ІІ. Сучасний стан PR.......................................................................................13
2.1. Сучасні компоненти діяльності по зв'язках з громадськістю..........................13
2.2. Розвиток PR в Америці в другій половині ХХ на початку ХІ ст.....................15
2.3. Зародження та розвиток PR в Україні (кінець ХХ – ХХІ ст.)..........................18
Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика PR в Україні та Америці.........................24
Висновки......................................................................................................................30
Список використаної літератури...............................................................................32

ВСТУП

    ХХІ століття характеризується стрімким розвитком тих сфер життя, які ще сотню років тому були абсолютно далекими для пересічного мешканця нашої планети. Проте з плином часу такі явища як комп’ютеризація, інформатизація та інтеграція є необхідним елементом функціонування будь-якого суспільства. Щоб вижити і втриматися на плаву, кожен з нас повинен боротися за вигідне місце. Кожен повинен у вигідному світлі подати себе. Власне для цього і покликані зв’язки з громадськістю як важлива складова інформування населення про товар чи послугу. Розвиток цієї сфери діяльності триває й досі. Беручи свої початки ще з прадавніх часів, PR укріпився в Північній Америці. Проте з кожним новим десятиліттям він утверджується все більше і більше на теренах Східної Європи, і в Україні зокрема.
Процес розвитку будь-якого явища є інтегрованим, тобто залежить від його розвитку в різних суспільствах і середовищах. Щоб виявити його особливості та недоліки, потрібно звертати увагу на всі аспекти і моменти. Власне розгляд і спроба порівняння розвитку та функціонування PR на їх історичній батьківщині та в нашій країні і складає актуальність нашої роботи, що сприяє створенню багатовекторної картини існування та вдосконалення сфери PR в Україні.
Мета нашої роботи - дослідити міжнародний розвиток PR у контексті комунікативних технологій.
Завдання - прослідкувати історичний розвиток PR, з’ясувати його суть, компоненти, а також порівняти сучасний стан PR в Україні та США.
Об’єктом даного дослідження є PR як елемент комунікативної системи.
Предмет – особливості розвитку та функціонування PR у США та Україні.
Методи дослідження – історичний, статистичний, аналітичний методи; метод порівняння.
Географічні та хронологічні рамки. Для даного дослідження ми обрали дві країни – Україну та США у період з ХІХ по ХХІ ст.
Теоретичне значення. Спроба дослідження особливостей розвитку, функціонування та поширення PR дає змогу кращого розуміння даного явища в різних країнах та сприяє постійному процесу порівняння, що в свою чергу є поштовхом до вдосконалення діяльності тих організацій, які зацікавленні в своєму PR-i.
    Структура роботи. Наша робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Вступ вміщує актуальність, мету, завдання; тут вказано предмет, об’єкт, теоретичне значення; описано структуру роботи. Перший розділ “PR: витоки та суть” містить два пункти “Історичне коріння PR та його поширення у Північній Америці” та “Основні ознаки PR”. В цьому розділі зроблено спробу прослідкувати розвиток зв’язків з громадськістю від початку їх виникнення та поширення в Північній Європі, а також викладено основні характеристики, які притаманні для цієї сфери діяльності.
Другий розділ “Сучасний стан PR” складається з трьох підпунктів: “Сучасні компоненти діяльності по зв'язках з громадськістю», “Розвиток PR в Америці в другій половині ХХ на початку ХІ ст.» та “Зародження та розвиток PR в Україні (кінець ХХ – ХХІ ст.)”де головним чином увага звертається на сьогоднішній стан функціонування сфери зв’язків з громадськістю та вплив середовища на цей процес. Назва третього розділу “Порівняльна характеристика PR в Україні та Америці”, де порівнюється розвиток PR в Україні та США. У висновках зроблено спробу підвести результати всієї роботи.

Ћплатить